Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2015

 

Názov zariadenia :

ReSocia, n. o. Petrovce č.1
Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania
Forma poskytovanej sociálnej služby 5) : pobytová, celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2014 6): 13
Prepočítaný počet zamestnancov  pre daný druh sociálnej služby v roku 2015:  6,00

 Druh výdavku za rok 2015

EON - suma v € 7) 

 bežné výdavky - suma v € 7)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1):

 37834,02

37834,02
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v   12568,07 12568,08
3. Výdavky na cestovné náhrady:  850,11  850,11
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: 850,11  XXXXXXX
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 3942,47  3942,47
5. Výdavky na materiál: 3502,38  3502,38
5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: 3502,38  XXXXXXX
6. Dopravné:  0,00 0,00
7. Výdavky na údržbu: 237,29  368,75
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:  237,29  XXXXXXX
8. Nájomné za prenájom: 4200,00 4200,00
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: 4200,00  4200,00
9. Výdavky na služby: 665,06  665,06
10. Výdavky na bežné transfery: 0,00  0,00
10a. z  toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3): 0,00  XXXXXXX 
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 4).  Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu  na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: 0,00  XXXXXXX 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015 spolu    (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11): 63799,40  XXXXXXX
Celková výška bežných výdavkov za rok 2015 (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10): XXXXXXX  63930,87
Výška prijatých úhrad (bežné  príjmy) za rok 2015:  11323,35 11323,35 

 

Dátum a miesto vyhotovenia:    17.11.2016  Petrovce

Spracoval (meno, priezvisko a podpis):  Jaroslava Vargová

1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
6) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12. predchádzajúceho roka
7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta