Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

V zmysle prijatých opatrení generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v boji proti šíreniu vírusu COVID - 19 sme dostali nasledovné pokyny:

1. HOME OFFICE

Vykonávanie práce v režime tzv. „home office" má príležitostný, prípadne dočasný (krátkodobý) a výnimočný charakter, čo v momentálnej situácii v Slovenskej republike možno považovať za jedno z riešení ochrany zamestnancov.

Výkon práce z domu, tzv. home office zamestnanci CDR môžu vykonávať, A TO ZA NASLEDOVNÝCH PODMIENOK:

O možnosť vykonávania práce formou „home office" môžu žiadať IBA TÍ ZAMESTNANCI, KTORÍ:

 • boli v priamom kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID -19 alebo čakajú na výsledok testovania;
 • vykazujú známky ochorenia COVID -19 a čakajú na výsledok testovania, a zároveň nesedia v kancelárii samostatne;
 • nakoľko ide o dočasnú možnosť vykonávať prácu formou home office, riaditelia CDR môžu túto možnosť využiť po predchádzajúcom schválení ich žiadosti riaditeľom odboru vykonávania opatrení SPODaSK v zariadeniach Ústredia PSVR;
 • zamestnanci CDR môžu túto možnosť práce využiť po predchádzajúcom schválení ich žiadosti riaditeľom CDR a pri splnení vyššie uvedených podmienok;
 • pri vykonávaní práce formou „home office" musí mať zamestnanec zabezpečené internetové pripojenie, zabezpečený prístup do svojej e-mailovej schránky a musí mať presmerovaný svoj služobný telefón, tak aby mohol prijímať hovory v mieste, kde bude home office vykonávať. V čase vykonávania práce formou „home office" je zamestnanec povinný vybavovať všetky pridelené služobné/ pracovné úlohy tak, aby boli vykonané riadne a včas;

VYKONÁVANIE PRÁCE FORMOU „HOME OFFICE“ JE MOŽNÉ V ČASE OD 5.10.2020 DO ODVOLANIA.

2. ORGANIZOVANIE A ÚČASŤ NA HROMADNÝCH PODUJATIACH

Nie je možné organizovať akékoľvek hromadné podujatie pracovnej povahy nad 50 osôb.

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POVINNOSTI (TIETO PRAVIDLÁ PLATIA AJ PRI ORGANIZOVANÍ SUPERVÍZIÍ):

 • neodporúča sa organizovať podujatia, na ktorých by sa mali zúčastniť zamestnanci z viacerých CDR;
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka);
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, aby medzi obsadenými miestami ostalo jedno voľné miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať;
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy a nápoje;
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov;
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami;
 • zákaz podávania rúk - pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia
  zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2m medzi osobami;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov;
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí (zabezpečí prezenčnú listinu ihneď po začatí hromadného podujatia);
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

   
3.      INÉ INFORMÁCIE

 • CDR zabezpečenia oznamy, že vstup a pobyt v CDR sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • CDR zabezpečí, aby pri vchode do budovy CDR sa nachádzal aplikátor dezinfekcie na ruky

Tento pokyn platí pre CDR od 7.10.2020

4.      OCHRANNÉ POMÔCKY

 • Žiadosť na antigénové testy na COVID-19 bola zaslaná 25.9.2020 (termín dodania nie je určený)
 • Žiadosť o dodanie ochranných pomôcok bola zo strany OVOZu zaslaná dňa 6.10.2020 (termín dodania nie je určený)
 • Rýchlotesty boli dodané dňa 7.10.2020 - prerozdelenie do jednotlivých centier bude podľa počtu klientov a zamestnancov - v priebehu budúceho týždňa
 • Respirátory FFP3 nie sú na sklade hromadných rezerv, v prípade záujmu link na ich zakúpenie: https://www.nebex.sk/p/644/respirator-3m-9332 [1]