Arteterapia (z lat. ars – umenie, gr. therapeia – liečenie, ošetrovanie) je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Termín v podobnom znení a význame (art's therapy) prvýkrát použil J.M.Charcot v 2. pol. 19 storočia (Hartl, P. – Hartlová, H. 2000) - (zdroj informácie)

Na našej stránke zverejňujeme práce ľudí, ktorí s ich zverejnením vyjadrili súhlas, obrazový materiál nepredstavuje komplexný prehľad terapie umením v n.o. ReSocia.


Voľne dostupné informácie o arteterapii v sociálnej práci: