Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

ReSocia, n.o. poskytuje sociálne služby v Košickom samosprávnom kraji a v Prešovskom samosprávnom kraji. V našej organizácii poskytujeme služby pre sociálne programy:

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

Výkon opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže a o sociálnej kuratele - resocializácia. Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva vykonal zápis ReSocie, n.o. do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji dňa 01.07.2011.

  • Resocializačné stredisko, I.-III. fáza resoc. programu / Petrovce 2 / 30 miest (12 miest pre ženy/muži) / KSK, Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK
  • Resocializačné stredisko, IV. fáza resoc. programu / Ťahanovce / 18 miest (muži) / KSK, Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK
  • Resocializačné stredisko, IV. fáza resoc. programu / Rozhanovce / 8 miest (ženy/muži) / KSK, Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK
  • Resocializačné stredisko / Repejov / 16 miest (ženy/muži) / PSK, Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Sociálna služba podľa §12 Zákona č. 448/2008 Z.z. - podporované bývanie (Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva vykonal zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji dňa 19.09.2011. Číslo registrácie je 215/2011-OSV.)

  • Zariadenie podpor. bývania / Petrovce / 13 miest / KSK, Zákon č. 448/2008 Z.z. o SS
  • Zariadenie podpor. bývania / Rozhanovce / 10 miest / KSK, Zákon č. 448/2008 Z.z. o SS

DOMOV NA POL CESTE

Sociálna služba podľa §12 Zákona č. 448/2008 Z.z. - domov na pol ceste (Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva vykonal zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji dňa 19.09.2011. Číslo registrácie je 215/2011-OSV.)

  • Domov na pol ceste / Sobrance / 4 miesta / KSK, Zákon č. 448/2008 Z.z. o SS

Informácie o pracoviskách, kde sú poskytované uvedené sociálne služby nájdete na našej stránke, v hlavnej ponuke pod názvom "Pracoviská ReSocie, n.o."