Zariadenie podporovaného bývania (ďalej „ZpB“) je organizačnou zložkou neziskovej organizácie ReSocia, Petrovce č. 1. Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva (ďalej „KSK“) vykonal zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji dňa 19.09.2011. Číslo registrácie je 215/2011-OSV. Deň začatia poskytovania služby je 10.02.2012 s neurčitou dobou poskytovania.

V zariadení podporovaného bývania ReSocia, n.o. sa poskytuje sociálna služba dospelým mužom aj ženám ktorí boli posúdení vyšším územným celkom ako osoby odkázané na dohľad inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“), pod ktorým sú schopné viesť samostatný život. Špecializovanou skupinou sú bývalí klienti resocializačných zariadení, u ktorých je  resocializácia ukončená, ale predchádzajúci spôsob života má vplyv na ich zdravotný stav. Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ReSocia, n.o.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 § 34 zákona pri zabezpečovaní seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

Kapacita zariadenia je 13 miest s miestom poskytovania sociálnej služby v Petrovciach, okres Sobrance a pripravujeme jej poskytovanie aj v obci Rozhanovce pri Košiciach.

Forma sociálnej služby (§13 Zákona č. 448/2008 Z.z.) je pobytová – ročná.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

a) poskytuje

    1. ubytovanie,
    2. sociálne poradenstvo,
    3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

Činnosti v ZpB

Ubytovanie sa poskytuje obyvateľom v dvoch budovách. V hlavnej budove, ktorá je dvojpodlažná je poskytované ubytovanie v trojposteľovej izbe s príslušenstvom. V areály ReSocia, n.o. je zrekonštruovaný samostatný dom s kuchyňou, kúpeľňou a WC, dvomi trojposteľovými a jednou štvorposteľovou izbami. Vykurovanie a teplá úžitková voda je zabezpečená spoločne s resocializačným zariadením z plynovej kotolne. Výšku mesačnej úhrady prijímateľa sociálnej služby za sociálne služby určuje smernica ReSocia, n.o. na výpočet úhrady.

Návštevy sa v súlade s Domovým poriadkom môžu obyvatelia ZpB prijímať kedykoľvek, so súhlasom spolubývajúcich a oboznámením resp. súhlasom inštruktora ZpB.
Sociálne poradenstvo - v rámci sociálneho poradenstva sú prijímateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Informácie o možnostiach riešenia problémov záujemcom v nepriaznivej sociálnej situácii, zároveň odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci prijímateľom, ich rodinným príslušníkom poskytuje sociálny pracovník.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov poskytujú inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme obyvateľa ZpB.

Podmienky  na prípravu stravy sú obyvateľom  ZpB   utvárané dvoma spôsobmi. Príprava stravy je umožnená  v kuchyni domčeka ZpB pod dohľadom inštruktorov i samostatne alebo v tréningovej kuchyni resocializačného zariadenia a možnosťou objednania si stravy

Sociálna rehabilitácia sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri samoobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách, ktorú poskytujú prijímateľom inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja osobnosti (IPRO).

Druhy a ciele sociálno-terapeutickej práce

  • pracovná terapia v záhrade, na farme, remeselné práce (ergoterapia,  agroterapia a ergorehabilitácia)  s cieľom získavania pracovných zručností a návykov,
  • arteterapia a arterehabilitácia – rozvoj estetického cítenia a emocionálnej inteligencie,
  • metódy socioterapie a sociálnej rehabilitácie  - sociálna terénna terapia a sociálna interiérová terapia – získavanie  sociálnych zručností, návykov,
  • psychoterapia – rozvoj osobnosti,
  • záujmová činnosť – športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity – podpora telesného  a duševného zdravia