Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Resocializačné strediská Petrovce, Ťahanovce a Rozhanovce

RS Petrovce má sídlo v  bývalej málo triednej základnej škole v pohraničnej obci v regióne Sobrance. Budova, ktorá je v prenájme od Obecného úradu Petrovce na dobu neurčitú, prešla, najmä vďaka podpore Úradu vlády SR, v posledných rokoch čiastočnou rekonštrukciou, keď bola vykonaná úprava vnútorných priestorov, oprava strechy, výmena okien, dverí a celkové zateplenie objektu. V súčasnej dobe sa tu realizujú prvé tri fázy opatrení resocializačného programu. Kapacita je 30 miest pre mužov a ženy vo veku 20 – 62 rokov. Ubytovacie izby sú 2 – 3oj posteľové. K dispozícii je kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť a hygienické zariadenia. K zariadeniu patrí pozemok, na ktorom sa pestujú bio plodiny a okolie je skrášlené kvetmi. ReSocia, n.o. má bezodplatne v prenájme farmu s domácimi hospodárskymi zvieratami (krava, kozy, ošípané a sliepky) o ktoré sa starajú klienti. Produkty záhrady a farmy sú spestrením jedálneho lístka klientov. Život a činnosť klientov v RS v Petrovciach dokladuje nasledovná fotogaléria.

Štvrtá fáza, v ktorej sa inštitucionálna resocializácia ukončuje začlenením sa do pracovného procesu, sa realizuje v meste Košice – Mestská časť Ťahanovce s kapacitou 16 miest. Zariadenie je umiestnené v prenajatom rodinnom dome. Každý klient, zaradení do tejto fázy, je povinní pracovať v akejkoľvek forme pracovného pomeru. Sociálni pracovníci sú nápomocné pri získavaní práce a ubytovania.

Od roku 2016 bola kapacita resocializačného strediska rozšírená o 9 miest v obci Rozhanovce, ktorá leží v okrese Košice - okolie neďaleko mesta Košice. Prevádzka RS je v  priestoroch bývalého internátu SOU prenajatých od VÚC.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Rozhodnutím číslo 2018/04079-06/012-HŽPZ zo dňa 08.10.2018 súhlasí s uvedením priestorov resocializačného zariadenia do prevádzky s celkovou ubytovacou kapacitou 16 lôžok.

Horeuvedené resocializačné zariadenia sú spolufinancované Košickým samosprávnym krajom, preto sú tu prijímaní predovšetkým žiadatelia z Košického kraja.