V resocializačnom stredisku (ďalej len "RS") ReSocia, n.o  sú opatrenia podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (ďalej „zákon SPOK“) nepretržite realizované od prvej akreditácie v r. 2007. Od tejto doby ReSocia, n.o.  svojou činnosťou prispieva k riešeniu dlhotrvajúceho problému látkovej a nelátkovej závislosti v Košickom a Prešovskom regióne. Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti v dôsledku svojej závislosti, po preliečení, plnohodnotne sa vrátiť späť do spoločenského života. Veľké percento pozitívnych príkladov sú motiváciou pre túto prácu. Činnosti na výkon opatrení podľa zákona SPOK  v rámci RS smerujú k úplnej samostatnosti, svojpomoci a predovšetkým opätovnému získavaniu pracovných návykov a zručností.

Opatrenia tohto resocializačného programu sú v súčasnej dobe realizované nasledovne: prvé tri fázy resocializačného programu sa uskutočňujú v Petrovciach, okres Sobrance -  kapacita je 30 miest pre mužov a ženy vo veku 18 – 62 rokov. Štvrtá fáza, v ktorej sa inštitucionálna  resocializácia ukončuje začlenením sa do pracovného procesu, sa realizuje v meste Košice – mestská časť Ťahanovce s kapacitou 16 miest. Od r. 2013, po rozšírení miesta výkonu resocializačných opatrení v obci Repejov v Prešovskom samosprávnom kraji, zvýšil sa počet o ďalších 16 miest a od r. 2016 ReSocia, n.o. zahájila prevádzku v RS Rozhanovce s kapacitou 9 miest. RS Petrovce má sídlo  v  bývalej málo triednej základnej škole v pohraničnej obci v regióne Sobrance. Budova, ktorá je v prenájme od Obecného úradu Petrovce na dobu neurčitú, prešla, najmä vďaka podpore Úradu vlády SR, v posledných rokoch čiastočnou rekonštrukciou, keď bola vykonaná úprava vnútorných priestorov, oprava strechy, výmena okien, dverí a celkové zateplenie objektu. RS Petrovce prenajíma od PD Koromľa priestory vrátane maštalí určených na chov zvierat, ktoré sa využívajú na realizáciu pracovnej terapie. Na rovnaký účel slúžia aj kvetinové záhony a záhrady na pestovanie zeleniny nachádzajúce sa v areáli RS. Podobne aj RS v Repejove sídli v budove bývalej základnej školy prenajatej od obecného úradu. K budove patrí veľká záhrada, kde sa klienti učia pestovať ovocné stromy, kríky, je vytvorená zeleninová záhrada a perspektívne je tu možnosť aj chovu domácich zvierat. RS Rozhanovce má sídlo v prenajatej budove bývalého internátu SOU v Košiciach.

Financovanie činnosti RS

Činnosť RS je podporovaná Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, ktoré finančne prispievajú na ich prevádzku. Okrem toho je financovaná z prípadných úspešných projektov a dotácií, dobrovoľného finančného príspevku 2% z daní, čiastočne aj z prípadných sponzorských darov. Finančný príspevok zo strany klienta – úhrada za pobyt a príspevok na stravu je v rozpätí od 99 - 125 € podľa výšky príjmu a fázy zaradenia do resocializačného programu. Využitie úhrady je súčasťou interného predpisu ReSocia, n.o.

Metódy a postupy práce v RS

Poskytované činnosti v rámci terapie

Proces resocializácie čerpá z poznatkov bio-psycho-sociálneho modelu liečby závislých. Je založený na skupinovej aj individuálnej terapii, s dôrazom na pracovnú terapiu. V priebehu svojho pobytu prechádza klient postupne štyrmi fázami resocializačného programu, ktoré sú koncipované tak, aby čo najlepšie prispievali k osobnostnému rozvoju smerujúcemu k posilneniu motivácie žiť bez drog (v prípade nelátkovej závislosti bez vykonávania patologickej činnosti) a navrátenie sa do spoločnosti.

Program aktivít resocializácie je indikovaný individuálne v resocializačných plánoch na základe cieľov klienta, zohľadňujúc výsledky komplexného lekárskeho, psychologického vyšetrenia, odporúčania a skúseností predchádzajúcich inštitúcií, kde sa klient liečil, jeho kvalifikáciu, odborné skúsenosti, dosiahnuté výsledky v osobnom živote, nadanie a predpoklady, ako aj vstupné a priebežné konzultácie s odborným personálom.

Klienti sa podieľajú na tvorbe a nastavení programu a vyjadrujú sa k problémom. Činnosti v rámci realizácie opatrení klienti využívajú bez ohľadu na rasu, pohlavie, politické presvedčenie, náboženské vyznanie, právne a spoločenské postavenie, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Plnenie úloh z Individuálneho resocializačného plánu klienta je hodnotené odborným personálom a klientom raz mesačne. V záujme podpory iniciatívy, zodpovednosti a vedenia k sebakontrole, sebamotivácii klienta je vypracovaný Manuál odmien a sankcií. Každý člen komunity a zamestnanec má právo písomne anonymne aj neanonymne vyjadrovať svoj názor, stanovisko k správaniu sa každého klienta.

V resocializačnom programe sú využívané nasledujúce metódy a formy činnosti pri realizácii opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. SPOK:

 • pracovná terapia – na farme, záhrade, rekonštrukcie stavieb, príprava stravy, udržiavanie budovy a okolia RS,
 • arteterapia, animoterapia, biblioterapia, tematické vzdelávacie skupiny,
 • sociálna práca - sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, práca s rodinou klienta a rodinná terapia, sprostredkovanie kontaktu do zariadení sociálnych služieb po ukončení resocializácie,
 • špeciálne sociálne poradenstvo - osvojovanie sociálnych zručností, tréning zručností,
 • psychologická starostlivosť – individuálny rozvoj osobnosti, psychologické poradenstvo, skupinová a individuálna psychoterapia, relaxácia, tréning psycho-sociálnych zručností,
 • starostlivosť o zdravotný stav klientov,  kontrola abstinencie (orientačné testy), spolupráca s odbornými lekármi,
 • utváranie podmienok pre voľnočasové aktivity, kultúrnu a športovú činnosť,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení – sprostredkovanie rekvalifikačného vzdelávania,
 • poskytnutie ubytovania,
 • získavanie zručností pri tvorbe jedálneho lístka, získavaní surovín a príprave stravy,

Všetky  vyššie  zmienené  metódy   sú  aplikované  pomocou spoločného  života v komunite vedeného Komunitnou radou klientov. Klienti sa riadia stanoveným denným časovým harmonogramom. Do činností sú zaraďovaní po dohode s komunitnou radou, animátormi a na základe Individuálneho plánu resocializácie po odporúčaní odborného zamestnanca.

Základnou terapiou v RS je pracovná terapia, ktorá sa realizuje na farme chovom domácich zvierat, pestovaním základných plodín na poli a v záhrade, zveľaďovaním okolia, údržbou a opravou budov, pomocou obci pri udržiavaní zelene, drobnej pomoci obyvateľom obcí a pod. Pri týchto činnostiach získavajú klienti RS pracovné zručnosti a návyky. Okrem toho, v spolupráci s ÚPSVaR sa zabezpečujú krátkodobé práce a rekvalifikačné kurzy

Uvedené metódy a postupy práce realizuje tím odborných interných a externých zamestnancov a pracovníkov v zložení: psychologičky, sociálne pracovníčky, odborní lekári, ergoterapeuti   a animátori pod vedením odbornej zástupkyne za realizáciu opatrení podľa Zákona č.305/2005 Z.z. o SPOSK. ReSocia, n.o. úzko spolupracuje so psychiatrickými liečebňami a nemocnicami pre liečbu drogových závislostí a to ako pri ponúkaní možnosti resocializácie po ukončení liečby, tak počas pobytu v RS pri zhoršení zdravotného stavu resp. recidíve.

Práva a povinnosti klientov RS

Práva klientov resocializačného strediska vyplývajú z rešpektovania základných ľudských práv, Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOK a materiálov zverených na web stránke ReSocia, n.o. - Etického kódexu zamestnanca ReSocia, n.o., Politiky kvality a Štatútu neziskovej organizácie

Povinnosti  pre osoby v RS sú zakotvené v interných dokumentoch RS, najmä v Zmluve medzi klientom a štatutárnym zástupcom ReSocia, n.o., Domovom poriadku, Prevádzkovom poriadku. Výťah základných povinností vyplývajúcich pre klienta z uvedených materiálov, je súčasťou  manuálu - Interných poriadkových smerníc pre klienta.

Klient pred uzatvorením Zmluvy o podmienkach realizácie opatrení v resocializačnom stredisku zriadenom podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) predloží

b) absolvuje

 • vstupný pohovor so sociálnym/nou pracovníkom/čkou a  psychologičkou RS,
 • vstupný pohovor a školenie o podmienkach vrátane BOZP (bezpečnosť a ochrana pri práci),
 • základnú hygienickú očistu.

Zmluva o podmienkach realizácie opatrení medzi klientom a štatutárnym zástupcom ReSocia, n.o. sa uzatvára spravidla na dva roky s možnosťou predĺženia na základe žiadosti klienta a uzatvoreného dodatku ku zmluve. Pobyt v RS je celoročný a trvá najmenej 8 mesiacov.

Pri nástupe do RS

 • si klient môže doniesť len základné ošatenie, osobné hygienické potreby, osobné športové potreby a knihy,
 • klient nahlási prevádzkovateľovi osobné elektrické spotrebiče vrátane mobilných telefónov,
 • v období do úplného uplynutia 3 kalendárnych mesiacov od nastúpenia môže klient opustiť RS iba v nevyhnutných prípadoch a iba v sprievode zamestnanca ReSocia, n.o. alebo povereného klienta RS,
 • v období od ukončeného 3. mesiaca do konca 6. kalendárneho mesiaca od nastúpenia môže klient opustiť RS iba v nevyhnutných prípadoch a iba v sprievode povereného klienta RS,
 • v období od ukončeného 6. mesiaca do konca 9. kalendárneho mesiaca od nastúpenia môže opustiť RS aj samostatne, a to iba v nevyhnutných prípadoch,
 • v období od ukončeného 9. kalendárneho mesiaca od nastúpenia môže klient opustiť RS samostatne bez ohľadu na účel, a to vždy s vedomím vedúceho RS resp. animátora,
 • v období do 6 mesiacov od nástupu do RS klient svoje príjmy (akékoľvek) ukladá do úschovy v RS – na uložené finančné prostriedky dostane písomné potvrdenie. Nevyhnutné osobné výdavky bude klient zo svojich finančných prostriedkov hradiť vyzdvihnutím predpokladanej potrebnej sumy vopred a vyúčtovaním výdavku oproti svojmu podpisu.

V priebehu pobytu v RS klient

 • je oprávnený prostredníctvom Komunitnej rady prednášať návrhy na zlepšenie činnosti,
 • sa zaväzuje k bezpodmienečnému rešpektovaniu a dodržiavaniu interných predpisov, denného režimu RS a celkovo k správaniu podporujúcemu dobré mravy,
 • môže prijať prácu, ak mu ju RS poskytne či vybaví,
 • nemôže prechovávať lieky na izbách. Všetky lieky odovzdáva do úschovy – poverený zamestnanec bude lieky vydávať na užitie podľa lekárskeho predpisu,
 • sa podrobuje kontrolám na požitie návykovej látky (dychová skúška na zisťovanie požitia alkoholu, vyšetrenie moču na požitie návykových alebo omamných, príp. iných látok alebo liečiv a pod.). V prípade kladného výsledku vykonaného testu klient uhradí všetky náklady spojené s jeho vykonaním.

Pri odchode z RS

 • si klient odnesie z RS všetky svoje osobné veci. Ak tak neurobí, budú jeho veci uložené v priestoroch RS a po mesiaci zlikvidované,
 • prevádzkovateľ neručí za uschované veci a v takomto prípade nenesie zodpovednosť za ich kompletnosť či prípadné poškodenie.

Zánik zmluvného vzťahu

 1. uplynutím obdobia, na ktoré bola uzatvorená Zmluva o podmienkach realizácie opatrení v resocializačnom stredisku (vrátane období uvedených v dodatkoch o predĺžení pobytu),
 2. vzájomnou dohodou o ukončení pobytu, ktorá musí mať vždy písomnú formu,
 3. výpoveďou zmluvy zo strany klienta,
 4. výpoveďou zmluvy zo strany RS, najmä z dôvodu
  • narúšania medziľudských vzťahov medzi klientmi a/alebo zamestnancami RS,
  • porušovania režimu a interných smerníc,
  • poškodzovania povesti a oprávnených záujmov ReSocia, n.o.,
  • neodôvodneným neplatením dohodnutých úhrad klienta.

Ochrana osobných vecí

ReSocia, n.o. neručí klientovi za cennosti, šperky, finančnú hotovosť či predmety vyššej hodnoty, ak tieto neuloží do úschovy. O prevzatí osobných vecí do úschovy bude spísaný záznam o prijatí a pri odovzdaní záznam o odovzdaní vecí.

Následná odborná činnosť  po ukončení resocializácie

ReSocia, n.o. pre klientov, u ktorých pobyt v resocializačnom stredisku z dôvodu resocializácie už nie je potrebný, ale majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav príp. nepodarilo sa ešte vyriešiť ich bývanie a zamestnanie,  ponúka sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania v Petrovciach s kapacitou 13 miest a v Rozhanovciach s kapacitou 6 miest, ďalej v Domove na polceste v meste Sobrance s kapacitou 4 miesta.

S ostatnými fyzickými osobami a ich rodinami ostáva RS v telefonickom resp. písomnom kontakte  a sú pozývaní na Deň otvorených dverí, ktorý je organizovaný pre verejnosť  raz ročne. Okrem toho, v prípade záujmu, sú v mieste bydliska bývalého klienta kontaktované svojpomocné skupiny AA.

ReSocia, n.o. v r. 2016 začala, po zaregistrovaní na VÚC, prevádzkovať Zariadenie opatrovateľskej služby v Tatranskej Kotline, ktorého cieľom je pomáhať osobám odkázaným na sociálnu službu. Vzhľadom k tomu, že napriek úspešnej resocializácii po ukončení resocializačného programu majú niektorí klienti problém s bývaním a zamestnaním sa, môžu sa tu zamestnať, alebo po posúdení, byť prijímateľmi tohto druhu sociálnej služby.

Resocializačný program je dobrovoľný, každý klient ho môže, na základe vlastného rozhodnutia, bez postihov, kedykoľvek  opustiť.