Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Domov na pol ceste (ďalej „DpC“) ReSocia, n.o. zaregistrovala v Registri sociálnych služieb vedenom na KSK so začiatkom doby poskytovania od  24.09.2012  na  dobu neurčitú.

Zariadenie je prevádzkované v dvojizbovom byte obytného domu, ktorý je na základe Zmluvy o nájme bytu uzavretej 09.03.2012 prenajatý od výlučného vlastníka nehnuteľnosti bytového domu, nachádzajúceho sa na Tyršovej ulici v Sobranciach. Celková podlahová plocha bytu je 48,97 m2   s príslušenstvom.

Kapacita zariadenia sú 4 miesta.

Do domova na pol ceste sú osoby prijímané na základe žiadosti. O umiestnení rozhoduje riaditeľ  ReSocia, n. o.,  ktorý  ako štatutárny zástupca organizácie uzatvára s klientom  Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb. Všetci klienti, ubytovaní v zariadení domova na pol ceste, majú právo na sociálne služby v rozsahu a kvalite dohodnutých v zmluve.

V DpC sú  prednostne ubytované osoby po ukončení realizácie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele zameraných na resocializáciu osôb (predovšetkým Košického kraja), ktoré sú  závislé od psychoaktívnych látok a podrobili sa psychiatrickému liečeniu. Počas pobytu v resocializačnom stredisku, za aktívnej pomoci odborného personálu, po dobe cca 2 rokov úplnej abstinencie, sú klienti pripravovaní pre samostatný život v spoločnosti, zaradenie sa do pracovného procesu (aj absolvovaním rekvalifikačných kurzov organizovaných v spolupráci s ÚPSVaR)  alebo pre návrat  do rodinného prostredia. Niektorí klienti, napriek snahe znovu začleniť sa do spoločnosti, sú bez domova o ktorý prišli počas závislosti. Zriadenie domova na pol ceste je pre nich vhodným riešením, pretože pod dohľadom odborníkov si môžu nájsť zamestnanie a osamostatniť sa aj tým, že si postupne zariadia vlastný domov. V opačnom prípade by po odchode zo zariadenia ostali bez domova a napriek svojmu odhodlaniu sa s väčšou pravdepodobnosťou vrátia k predchádzajúcemu životu.

Aktivity a metódy a formy práce s klientom

V  DpC je  poskytované ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pracovná terapia.  Utvárajú sa podmienky na  prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, ako aj záujmovú činnosť.

Klienti sa riadia Prevádzkovým poriadkom.

Odborná intervencia v zariadení je zámerom podnecovať prijímateľov sociálnych služieb k zachovaniu psychického a fyzického zdravia, a tak pomôcť týmto osobám pri realizácii samostatného života pri zachovaní maximálnej miery súkromia.

Zámer je dosahovaný tvorbou individuálnych plánov rozvoja osobnosti -  ciele a motivácie klientov, riešenie sociálnych a individuálnych problémov, zabezpečenie styku s úradmi a inštitúciami, sociálno-právne poradenstvo.

Pracovná terapia a ergoterapia – udržiavanie ubytovacieho  objektu, estetizácia bytového prostredia, udržiavanie čistoty a hygieny, príprava stravy, samoobslužné činnosti, ručné práce – výroba drobných úžitkových  predmetov pre potreby RZ.  Pomoc pri zapojení sa do pracovného procesu.