Zariadenie podporovaného bývania (ďalej ,,ZPB") je organizačnou zložkou neziskovej organizácie ReSocia, Petrovce č. 1. Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva (ďalej ,,KSK") vykonal zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na KSK dňa 19.09.2011. Číslo registrácie je 215/2011-OSV. Deň začatia poskytovania služby je 10.02.2012 s neurčitou dobou poskytovania.

Dňa 1. septembra 2015 bolo, po predchádzajúcej registrácii na OSVaZ Ú KSK, sprevádzkované Zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 6 miest na adrese 044 42 Rozhanovce, ulica SNP  č. 2.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Rozhodnutím číslo 2018/05247-03/011-HŽPZ zo dňa 09.10.2018 súhlasí s uvedením priestorov zariadenia sociálnych služieb – zariadenie podporovaného bývania v dvojpodlažnom objekte na Svätoplukovej 28 v Košiciach do prevádzky. Celková ubytovacia kapacita zariadenia je 6 lôžok. Úrad Košického samosprávneho kraja  Zariadenie podporovaného bývania následne zaregistroval s dňom začatia poskytovania sociálnych služieb dňom 02.01.2019