Zariadenie podporovaného bývania (ďalej ,,ZPB") je organizačnou zložkou neziskovej organizácie ReSocia, Petrovce č. 1. Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva (ďalej ,,KSK") vykonal zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na KSK dňa 19.09.2011. Číslo registrácie je 215/2011-OSV. Deň začatia poskytovania služby je 10.02.2012 s neurčitou dobou poskytovania.

Od 1. septembra 2015 rozširujeme rozsah služieb zariadenia podporovaného bývania o 6 miest na adrese Rozhanovce, ulica SNP č. 2.