V Zariadení podporovaného bývania ReSocia, n.o. sa poskytuje sociálna služba dospelým mužom aj ženám, ktorí boli posúdení vyšším územným celkom ako osoby odkázané na dohľad inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len ,,zákon"), pod ktorým sú schopné viesť samostatný život. Špecializovanou skupinou sú bývalí klienti resocializačných zariadení, u ktorých je resocializácia ukončená, ale predchádzajúci spôsob života má vplyv na ich zdravotný stav. Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ReSocia, n.o.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 §34 zákona pri zabezpečovaní seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. 

Miestom poskytovania sociálnej služby je obec  Petrovce okres Sobrance s kapacitou 13 miest a od r. 2016 aj obec Rozhanovce pri Košiciach s kapacitou 6 miest.

Forma sociálnej služby (&13 Zákona 448/2008 Z.z.) je pobytová - ročná. V Zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

a) poskytuje

1. ubytovanie

2. sociálne poradenstvo

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy

c) vykonáva sociálna rehabilitácia