Úhrada za sociálne služby poskytované v Zariadení podporovaného bývania sa vypočíta na základe Smernice k výpočtu úhrady za sociálne služby poskytované  v Zariadení podporovaného bývania podľa zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s účinnosťou od 01.06.2015.