Prevádzkový poriadok zariadenia sociálnych služieb Domov na pol ceste

Úvod

Prevádzkový poriadok ustanovuje zásady tolerantného a bezkonfliktného života v Domove na pol ceste zriadenom poskytovateľom sociálnych služieb ReSocia, n.o. (ďalej len „poskytovateľ“).

V prevádzkovom poriadku sú upravené náležitosti pobytu klientov v zariadení zriadenom na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb podľa § 27 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s cieľom naplnenia štandardov kvality poskytovaných služieb. Všetci klienti, ubytovaní v zariadení Domova na pol ceste, majú právo na sociálne služby v rozsahu a kvalite dohodnutých v Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb.

Sídlo sociálneho zariadenia Domova na pol ceste je v dvojizbovom byte obytného domu, ktorý je na základe Zmluvy o nájme bytu uzavretej 09.03.2012, prenajatý od Stavebného bytového družstva Sobrance (ďalej „prenajímateľ“). Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti bytu 31. na I. poschodí bytového domu, nachádzajúceho sa na Tyršovej ulici, súpisné číslo 286, orientačné číslo 41 v Sobranciach. Celková podlahová plocha bytu je 48,97 m2. Kapacita zariadenia sú 4 miesta.

Čl. I. Poslanie zariadenia

1. V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie. Prednostne sú v zariadení poskytované sociálne služby osobám po ukončení realizácie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

2.  Cieľom je:

 • vytvoriť prostredie simulujúce domov,
 • zachovať v maximálnej miere súkromie prijímateľov sociálnej služby,
 • podnecovať ich k zachovaniu psychického a fyzického zdravia,
 • pomôcť pri realizácii samostatného života.

3. Prevádzka Domova na pol ceste je celoročná. V zariadení sa

a) poskytuje

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) zabezpečuje

 1. pracovná terapia,
 2. pomoc pri pracovnom uplatnení,

c) utvárajú podmienky na

 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 4. záujmovú činnosť.

Čl. II. Poskytovanie sociálnej služby

1. Klienti do zariadenia sú prijímaní na základe ich písomnej žiadosti a lekárskeho potvrdenia o bezinfekčnosti. O prijatí do zariadenia a začiatku poskytovania sociálnej služby rozhodne štatutárny zástupca ReSocie, n.o.

2. Klienti sú povinní:

 • udržiavať v byte poriadok,
 • dodržiavať Domový poriadok a zásady dobrých vzťahov s ostatnými obyvateľmi domu
 • platiť nájomné pravidelne a na čas na účet...,
 • sprístupniť byt poverenému zamestnancovi ReSocia, n.o. pre kontrolu

3. Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb...