Košický samosprávny kraj Uznesením číslo169/2019 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

konaného 25. februára 2019 schválil poskytnutie dotácie ReSocia, n.o. vo výške 9.936 € na projekt Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji.

Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.

Predkladáme verejnosti dokumentáciu:

  • Uznesenie zastupiteľstva KSK č. 169/2019 z 25.02.2019 (dokument),
  • Zmluva č. 21/2019 - VZN o poskytnutí dotácie na Projekt "Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji" (dokument).