Predmetom Zmluvy č. 246/2019 je poskytnutie dotácie – účelovo určených finančných prostriedkov (ďalej len „dotácia“)

prostredníctvom výdavkov z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa. Poskytovateľ poskytuje dotáciu na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú podal prijímateľ v súlade s Verejnou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít na rok 2019. Dotácia bude slúžiť na pokrytie nákladov súvisiacich s projektom pod názvom „Skvalitnenie priestorov pre realizáciu aktivít zameraných na odborne garantovanú resocializáciu“

Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.

Predkladáme verejnosti dokumentáciu:

  • Zmluva č. 246/2019 o poskytnutí dotácie (dokument).