V čísle spisu: 16490/2023-M_OAK, číslo záznamu: 117930/2023 Bratislava dňa 26. septembra 2023 bolo vydané právoplatné rozhodnutie Akreditačnej komisie MPSVR SR o predĺžení akreditácie CDR ReSocia,n.o. Zodpovedným zástupcom podľa § 79 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je PhDr. Peter Jacko. Miesta vykonávania opatrení formou podľa § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. sú: 1. CDR Petrovce 2, 072 62 Petrovce – 15 miest (1. skupina), 2. CDR Petrovce 2, 072 62 Petrovce – 15 miest (2. skupina), 3. CDR Repejov 19, 067 04 Repejov – 15 miest. Akreditácia na vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. má platnosť päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Sociálne služby Domov na polceste v Sobranciach (počet miest 4) a Zariadenie podporovaného bývania v Košiciach (s počtom miest 6) boli, na základe žiadosti ReSocia, n.o., vymazané v r. 2022 z Registra subjektov poskytujúcich sociálne služby vedenom na Ú KSK.

Vzhľadom k tomu, že realizácia Akreditačnou komisiou MPSVR SR schváleného Resocializačného programu CDR ReSocia, n.o. bola pozastavená v rokoch 2021 a 2022 v RS Rozhanovce (s počtom miest 15), Ťahanovce (15 miest) a Rožňava (10 miest) z dôvodu, že ÚPSVR SR nezaradilo tieto strediská v Pláne zabezpečenia vykonávania pobytových opatrení SPODaSK v CDR s resocializačným programom s udelenou akreditáciou MPSVR SR, bola podaná Akreditačnej komisii MPSVR SR žiadosť o súhlas so zmenou v Resocializačnom programe CDR ReSocia, n.o. a činnosť týchto stredísk CDR bola zastavená.