I. Spôsob určenia mesačnej úhrady

 1. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu v zariadení určí vedúci ZpB zálohovo na mesiac ako súčet úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
 2. Úhrada sa prepočítava ako násobok počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci a súčtu výšky úhrady za činnosti pri poskytovaní sociálnej služby.
 3. Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určí odo dňa podpísania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpB dodatkom k zmluve vo forme Výpočtového listu úhrady za činnosti poskytované v ZpB. Pri zmene výšky úhrad sa vypracuje nový výpočtový list.
 4. Výpočet výšky úhrady za sociálnu službu vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov ZpB  ReSocia, n.o.  v  predchádzajúcom roku a je vypočítaná v súlade s § 72 zákona.
 5. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu v zariadení platí fyzická osoba za kalendárnymesiac, v ktorom sa fyzickej osobe sociálna služba v zariadení poskytuje, najneskôr do 20-teho dňa v mesiaci priamo do pokladne zariadenia.
 6. Pri nástupe do zariadenia počas kalendárneho mesiaca platí fyzická osoba za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia pomernú časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení podľa počtu dní, počas ktorých sa fyzickej osobe poskytuje sociálna služba v zariadení. Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa zaokrúhľuje na najbližší
  euro cent nadol.
 7. Po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi zostať  podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnych službách mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima.
 8. Počas neprítomnosti v zariadení platí FO iba za ubytovanie, ak jeho miesto nebude dočasneobsadené (§72 ods. 9 zákona). Za neprítomnosť v zariadení sa považuje pobyt mimo zariadenia napr. z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, priepustky, ktorá je celodennou neprítomnosťou PSS v zariadení.
 9. Zúčtovanie úhrad vykonáva sociálna pracovníčka mesačne. S výškou preplatkov a nedoplatkov bude prijímateľ sociálnej služby oboznámený písomne. Preplatok bude zaúčtovaný v nasledujúcom mesiaci ako znížená úhrada, nedoplatok je povinný prijímateľ vyrovnať najneskôr nasledujúci mesiac resp. s poskytovateľom spísať dohodu o splácaní dlhu. V prípade ukončenia zmluvy sociálna pracovníčka vykonáva zúčtovanie úhrady za mesiac dňom odchodu zo zariadenia priamo do resp. z pokladne zariadenia o čom vydá príjmový alebo výdavkový doklad.
 10. Ak prijímateľ nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady, vedúci ZpB po dohode s riaditeľom ReSocia, n.o., postupuje v súlade s § 73 ods. 11 – 14 zákona.

II. Výpočet úhrady

Úhrada zahŕňa:

 1. Dohľad a odborné činnosti
 2. Obslužné činnosti
 3. Ďalšie činnost

1. Dohľad a odborné činnosti

 1. dohľad pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť v zariadení a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Výška úhrady za dohľad vychádza z priemerného rozsahu dohľadu určeného rozhodnutím KSK o stupni odkázanosti a prílohou č. 4 k zákonu.
 2. odborné činnosti - vykonávanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov sú poskytované sú poskytované v súlade s § 72 ods. 7 zákona  bez úhrady

2. Obslužné činnosti

 1. Na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
 2.   Za príslušenstvo obytnej miestnosti sa považuje:
  • prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti napr. rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu,
  • vybavenie obytnej miestnosti napr. lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, záclona a vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti.
 3. Za vecné plnenia spojené s ubytovaním sa považujú najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, užívanie spoločných priestorov, užívanie elektrospotrebiča, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, nezahŕňa úhradu za užívanie osobného elektrospotrebiča. V tomto prípade sa
  stanoví výška samostatným cenníkom.

3.  Ďalšie činnosti

 1. Úhrada zahŕňa vytváranie podmienok na prípravu stravy (využívanie kuchynského riadu a zariadenia a pod), podmienky na údržbu bielizne a šatstva  (využívanie práčky, žehličky, šijacieho stroja a pod.), poskytovanie hygienických potrieb, upratovanie (používanie čistiacich prostriedkov a pod.)
 2. Stravovanie sa zabezpečuje vytváraním podmienok na prípravu stravy v ZpB pre prijímateľov sociálnych služieb dvomi možnými spôsobmi:
  1. PSS si pripravujú stravu jednotlivo pod dohľadom zamestnanca, robia si aj nákupy potravín, pričom používajú vybavenie kuchyne,
  2. PSS pripravujú stravu spoločne pod dohľadom zamestnanca. Robia spoločný nákup potravín podľa vytvoreného jedálneho lístka na tvorbe ktorého sa spolupodieľajú.

Spoločný denný nákup potravín nesmie presiahnuť sumu 2,20 € - počítaná denná stravná jednotka (z toho  raňajky  0,30 €; obed 1,50 €; večera  0,40 €).

III. Výška úhrady u samoplatcov

Prijímateľa sociálnej služby, ktorému ReSocia, ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o ktorej poskytovanie nepožiadali obec alebo vyšší územný celok je samoplatca. Úhrada sa určí vo výške ekonomicky oprávnených nákladov v čase príchodu do ZSS v štruktúre

 • 20% - Odborné činnosti (podľa stupňa odkázanosti)
 • 60% - Obslužné činnosti
 • 20% - Ďalšie činnosti
 • Spolu výška EON / osobu = 100 %

IV. Cenník sociálnych služieb

Cenník sociálnych služieb vychádza zo Smernice k úhrade prijímateľa za sociálne služby poskytované v Zariadení podporovaného bývania (ďalej „ZpB“) podľa zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej „zákon“).
 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť v zariadení a privykonávaní základných sociálnych aktivít. Výška úhrady za dohľad vychádza z priemerného rozsahu dohľadu (určeného rozhodnutím KSK o stupni odkázanosti a prílohou č. 4 k zákonu) a je:

Stupeň odkáz. Priemerný rozsah hod. Úhrada deň
II. -  III. 2 - 8 0,50 €
IV. – VI. viac ako 8 0,80 €

 

Odborné činnosti - vykonávanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov rozvoj pracovných zručností sú poskytované v súlade s § 72 ods. 7 zákona  bez úhrady.

Obslužné činnosti - na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. Výpočet ceny za ubytovanie zahŕňa aj cenu nehnuteľností za m 2  obvyklej v obci, prepočítanej na obložnosť izby a počet lôžok.

Ubytovanie ZpB Petrovce

Obložnosť izby Úhrada za deň
2 posteľová 1,50 €
3 posteľová 1,40 €

 

Ďalšie činnosti - vytváranie podmienok na prípravu stravy (využívanie kuchynského riadu a zariadenia a pod), podmienky na údržbu bielizne a  šatstva  (využívanie práčky, žehličky, šijacieho stroja a pod.), poskytovanie hygienických potrieb, upratovanie (používanie čistiacich prostriedkov a pod.)                                                           

Úhrada je  0,30 € na deň.

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča - nie je súčasťou mesačnej úhrady za sociálne služby.

Ak PSS chce používať na izbe svoj osobný elektrospotrebič, je povinný ho písomne prihlásiť, Za používanie sú určené nasledovné sumy, ktoré sa uhrádzajú mesačne za každý elektrospotrebič:

televízny prijímač, video/ cd/dvd prehrávač/nahrávač  v sume 2,00 € / mesiac
osobný počítač / notebook  v sume 2,00 € / mesiac
iný typ/druh el. spotrebiča  v sume 1,00 € / mesiac

 

Aktualizované dňa 01. 03. 2024.