Naša organizácia pre rok 2015 požiadala Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí, Odbor ľudských práv o finančný príspevok pre projekt "Ľudské práva a slobody na základných školách Košického kraja".

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozšíriť výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby žiaci základných škôl chápali prečo je dôležité  presadzovať, podporovať a ochraňovať ľudské práva a slobody. Plánujeme účastníkom projektu ukázať ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Ďalším cieľom bude viesť účastníkov projektu k zlepšeniu životných podmienok, k tímovej spolupráci, správnej komunikácii, flexibilite, aby sa z nich stali ľudia , ktorí si vedia vážiť ľudí okolo seba. Snahou bude formovať u žiakov tvorivý životný štýl, posilniť vnútornú motiváciu a hodnotovú orientáciu, ktorá z nich vychová zodpovedných, morálne vyspelých ľudí.

Zamerali sme sa na žiakov základných škôl z oblastí s vysokým percentom marginalizovaných rómskych komunít. Do projektových aktivít plánujeme zaradiť 70 žiakov základných škôl Košického kraja rozdelených do skupín po 7 až 8 žiakov. Výchova mladých ľudí o ľudských právach je problematika viac o prijímaní stanovísk a metódach než o obsahu. To znamená, že jednotlivé ciele programu nemôžu byť dosiahnuté, keď je obsah redukovaný iba na memorovanie faktov.

Projektové aktivity v spolupráci so školami budeme smerovať tak, aby žiaci boli dobre pripravení na život. Cieľom výchovy žiakov k ľudským právam bude prehĺbenie si vedomosti, zručnosti a postojov, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji v spoločnosti v ktorej sa práve nachádzajú. Účastníci projektu si rozšíria vedomosti ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť v širšom kontexte od ľudí z mimo školského prostredia prostredníctvom športových hier.

Aktivity žiakov v mimoškolskom čase sa majú realizovať tak, aby doplnili, prehĺbili a rozšírili vedomosti, zručnosti a postoje žiakov, osvojené vo vyučovacom procese. Naša nezisková organizácia plánuje realizovať v rámci projektových aktivít workshopy na rôzne pálčivé témy, ktoré boli dopytované v predošlom projekte a z časového hľadiska nemohli byť prezentované. Chceme ukázať vedeniu škôl nutnosť zvýšiť otvorenosť školy voči verejnosti napríklad - organizovaním tematických prác detí k aktuálnym témam z oblasti ľudských práv, predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, ako aj prípravou alebo návštevou kultúrnych predstavení s tematikou ľudských práv. Chceme presvedčiť aj rodiny žiakov a ostatnú verejnosť, že okrem školy významnú pomoc pri orientácii v ľudskoprávnych otázkach poskytujú aj mimovládne organizácie. Úzku spolupráca so školami sme dokázali aj pri realizácii podporeného projektu LP/ 2014. Presvedčili sme sa, že úspešnosť a účinnosť takýchto akcií je podstatne vyššia, ak sa aj vedenie školy a učitelia zasadia za podujatie organizované mimoškolskými subjektmi. Efekt využitia mimovládnych organizácií vo výchove a vzdelávaní k ľudským právam spočíva aj v tom, že nie všetky ľudské práva môžu byť garantované štátom.

Miesto (región) realizácie projektu: Východné Slovensko - Košický kraj

Projekt bol realizovaný v období: od 1. augusta 2015 do 31. decembra 2015

Aktivity

Projekt je rozčlenený na: 

 1. Hlavná aktivita
  1. Školiaco - športové aktivity
 2. Podporné aktivity
  1. Riadenie projektu
  2. Monitorovanie a publicita projektu

1.1 Školiaco – športové aktivity

Vstupná analýza vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny bola vypracovaná na základe záverov a diskusií plynúcich z projektu o ľudských právach realizovaného v roku 2014 a zo skúsenosti zamestnancov a dobrovoľníkov našej neziskovej organizácie. Po získaní výsledkov z týchto prieskumov sme identifikovali ďalšie témy pre cieľovú skupinu - prednášky s prijateľnou formou. Plánujeme využiť aj krátke filmové ukážky a rôzne formy loptových hier.

Výstupom bude, na základe vykonaného ústneho alebo písomného dotazníkového prieskumu, riadených diskusii a neformálnych rozhovorov, príprava nových aktivít pre ďalšiu činnosť v súlade s požiadavkami žiakov, školy ale aj v súlade s európskymi štandardami. Školiace aktivity budú zamerané na témy: 

1.1.1 Systém ochrany ľudských práv a slobôd. 

 • Globálny systém ochrany ľudských práv, rozdelenie svetových systémov
 • Ochrana ľudských práv v Európe
 • Ochrana ľudských práv na Slovensku

1.1.2 Ľudské práva a slobody v škole a rodine.

 • Vzdelávanie a ľudské práva
 • Právo na vzdelanie
 • Úloha školy a rodiny pri uplatňovaní ľudských práv

1.1.3 Závislosti ako dôsledok porušovania ľudských práv. 

 • výklad a rozdelenie závislostí
 • typológia závislostí
 • nové druhy závislostí
 • úloha školy a rodiny v prevencii závislosti 

1.1.4 Športové aktivity

 • v rámci školiacich aktivít budú vhodné športové aktivity - loptové hry dopĺňať vzdelávací proces žiakov, udržiavať ich pozornosť a inovatívnymi ukážkami uvádzať témy prednášok do praxe 

70 žiakov II. stupňa základných škôl Košického kraja bude rozdelených do skupín po 7 až 8 žiakov. Traja lektori spolu s lektorom športových aktivít budú realizovať jednotlivé workshopy v skupinách žiakov nasledovnom členení: 

Harmonogram aktivít 

"Aktivita - workshop" "Miesto" "Termín" "Výstup"

1.1. Deväť trojhodinových workshopov na tému "Systém ochrany ľudských práv a slobôd", na vybraných základných školách, v termíne september - december 2015, výstupom bude prezenčná listina a fotodokumentácia. 

1.2. Deväť trojhodinových workshopov na tému "Ľudské práva a slobody v škole a rodine", na vybraných základných školách, v termíne september - december 2015, výstupom bude prezenčná listina a fotodokumentácia. 

1.3. Deväť trojhodinových workshopov na tému "Závislosti ako dôsledok porušovania ľudských práv", na vybraných základných školách, v termíne september - december 2015, výstupom bude prezenčná listina a fotodokumentácia.