Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Profil spoločnosti

ReSocia, n.o. so sídlom Petrovce, okr. Sobrance zabezpečuje realizáciu opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane a sociálnej kuratele a poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. v oblasti sociálnej starostlivosti pre dospelých mužov a ženy počas celého roka. Uvedené všeobecno prospešné služby sa ReSocia, n.o. poskytuje za vopred určených a pre všetkých záujemcov rovnakých podmienok, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si potenciálny klient sám vybral.

Víziou

neziskovej organizácie je zabezpečovanie efektívneho poskytovania verejných služieb (bývanie, vzdelávanie, zamestnanie) pre osoby po absolvovaní liečby závislosti od psychoaktívnych látok v regiónoch Slovenska v súlade s európskymi štandardami

Misiou

je vytvoriť podmienky pre začlenenie osôb po absolvovaní liečby závislosti od psychoaktívnych látok (ďalej len závislé osoby „ZO“) do aktívneho občianstva (práca, rodina, záujmy).

Pre napĺňanie vízie má nezisková organizácia stanovenú nasledovnú politiku kvality

  • Uplatňovať etické dimenzie štandardizácie opatrení a sociálnych služieb v zariadeniach.ň
  • Štandardy kvality sociálnej starostlivosti a realizovaných opatrení zosúlaďovať potrebami klientov RS, prijímateľov sociálnych služieb a interných podmienok poskytovateľa pre zabezpečenie kvality života klientov.
  • ReSocia, n.o. poskytuje výhradne individuálnu starostlivosť vychádzajúcu z potrieb a preferencií klientov.
  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania činností v strediskách a zariadeniach SS.
  • Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania a spokojnosť klientov k účinnejšiemu dosahovaniu európskych štandardov poskytovania služieb.
  • Realizovať programy zamerané na prevenciu, podporu a upevňovanie zdravia klientov
  • Vytvárať bezpečné a ergonomické pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a kooperáciu.
  • Vytyčovať, pravidelne vyhodnocovať, aktualizovať strategické a ostatné ciele organizácie.
  • Uplatňovať princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd.
  • Minimalizovať riziko úrazov a mimoriadnych udalostí.