Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Profil spoločnosti ReSocia, n.o.

ReSocia, n.o. so sídlom Petrovce, okr. Sobrance zabezpečuje realizáciu opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. v oblasti sociálnej starostlivosti pre dospelých mužov a ženy počas celého roka.  Uvedené všeobecno-prospešné služby ReSocia, n.o. poskytuje za vopred určených a pre všetkých záujemcov rovnakých podmienok, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si potenciálny klient sám vybral.

Víziou neziskovej organizácie je zabezpečovanie efektívneho poskytovanie verejných služieb v súlade s európskymi štandardami (bývanie, vzdelávanie, odborné služby, zamestnanie) pre osoby, ktoré sa dostali do sociálnej siete z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu resp. osobného zlyhania predovšetkým z regiónov východného Slovenska.  

Misiou je vytvárať nemateriálne aj materiálne podmienky, využívať moderné metódy a postupy podpory, pomoci príp. asistencie pre začlenenie osôb, odkázaných na pomoc inej osoby alebo po absolvovaní  liečby závislosti od psychoaktívnych látok (ďalej len závislé osoby „ZO“), do aktívneho občianstva.   

Pre napĺňanie vízie má nezisková organizácia stanovené nasledovné ciele

  • Uplatňovať etické dimenzie štandardizácie opatrení a sociálnych služieb v zariadeniach.
  • Štandardy kvality sociálnych služieb a realizáciu opatrení zahrnutých v Resocializačnom programe zosúlaďovať s potrebami klientov RS, prijímateľov sociálnych služieb a interných podmienok poskytovateľa pre zabezpečenie kvality života klientov.
  • Poskytovať výhradne individuálnu starostlivosť vychádzajúcu z potrieb a preferencií klientov.
  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania činností v strediskách a v zariadeniach SS.
  • Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania a spokojnosť klientova prijímateľov sociálnych služieb k účinnejšiemu dosahovaniu európskych štandardov poskytovania služieb a opatrení.
  • Realizovať programy zamerané na prevenciu, podporu a upevňovanie zdravia klientov.
  • Vytvárať bezpečné a ergonomické pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a kooperáciu.
  • Vytyčovať, pravidelne vyhodnocovať, aktualizovať strategické a ostatné ciele organizácie.
  • Uplatňovať princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd. Minimalizovať riziko úrazov a mimoriadnych udalostí.