Na základe spracovaného a predloženého Projektu v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012, číslo NMCD 2012/23/14.

Poskytnutá dotácia bola určená na financovanie projektu s názvom "III. etapa rekonštrukcie resocializačného strediska" schváleného v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí pre poskytnutie účelovej dotácie poskytovateľom na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Celková výška poskytnutej dotácie: 24.462,48 €.

Dotácia bola poskytnutá na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu a štruktúrovaného rozpočtu. Ide o:

  1. zateplenie objektu.

Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná s Úradom vlády Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2012. Nezisková organizácia ReSocia ďakuje Úradu vlády za poskytnutú dotáciu, ktorá pomohla skvalitniť podmienky pobytu klientov resocializačného programu.