Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

ÚVOD

Etický kódex je súhrn morálnych pravidiel a požiadaviek, ktoré majú podobu princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý zamestnanec ReSocia. n.o. vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. Etický kódex vyjadruje základné ciele a hodnoty pri výkone opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately ako aj pri poskytovaní sociálnych služieb podľa Zákona č. 488/2008 Z.z.

1. Etické princípy zamestnancov

1.1 Úcta ku klientovi, jeho príbuzným a kolegom.

1.2 Rešpektovanie práva klienta na sebaurčenie.

1.3 Vyhýbanie sa spôsobeniu škody.

1.4 Zachovávanie mlčanlivosti.

1.5 Spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči klientom a kolegom

 

2. Zamestnanec ReSocia, n.o

2.1 rešpektuje práva klienta, jeho dôstojnosť ako jedinečnej ľudskej bytosti, akceptuje jeho sociálnu a zdravotnú situáciu, bez ohľadu na pohlavie, vek, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie,
2.2 ochraňuje právo klienta na súkromie, chráni o ňom informácie dôverného charakteru,
2.3 koná tak, aby ochránil klienta, ktorého bezpečnosť je ohrozená nekompetentným, neetickým alebo nezákonným konaním pri poskytovaní sociálnych služieb,
2.4 je povinný sústavne prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v odbore v ktorom pracuje,
2.5 pri práci, ktorú vykonáva, zúčastňuje sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem, smerníc, štandardov resp. interných postupov,
2.6 je osobne zodpovedný za rozhodnutia a výkony, ktoré vykonáva samostatne alebo v spolupráci so svojimi kolegami.
2.7 úlohy, ktorými bol poverený, plní s plným využitím svojich kompetencií z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností,
2.8 profesionálnym úsilím sa podieľa na dosiahnutí a udržaní pracovných podmienok, ktoré podporujú vysokú kvalitu poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach ReSocia, n.o.

3. Morálny záväzok

3.1 Každý zamestnanec berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.