Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky poskytlo ReSocii, n.o. Zmluvou číslo 138/2016 zo dňa 09.11.2016 účelovú dotáciu

z rozpočtovej kapitoly MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016 v sume 9.284,00 Eur na pokrytie nákladov súvisiacich s projektom "Zriadenie pracovných dielní v resocializačnom stredisku".

Zmluvu o poskytnutí dotácie prikladáme v plnom znení tu - Zmluva.