Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Motto: „Belum“ znamená „ešte nie celkom“ ... (Robert Fulghum) Nezisková organizácia ReSocia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, služba na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania. Uvedené všeobecno prospešné služby sa ReSocia, n.o. zaviazala poskytovať za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si potenciálny klient sám vybral.

Víziou neziskovej organizácie je zabezpečovanie efektívneho poskytovanie verejných služieb (bývanie, vzdelávanie, zamestnanie) pre osoby po absolvovaní  liečby závislosti od psychoaktívnych látok predovšetkým z východných regiónov Slovenska, v súlade s európskymi štandardami.

Misiou je vytvoriť podmienky pre začlenenie osôb po absolvovaní  liečby závislosti od psychoaktívnych látok (ďalej len závislé osoby „ZO“) do aktívneho občianstva (práca, rodina, záujmy).

Predmet činnosti a kapacita zariadení ReSocia, n.o. (v štruktúre zariadenie / sídlo prevádzky / kapacita / pôsobnosť): Centrum pre deti a rodiny:

1/ Resocializačné stredisko Petrovce kapacita 2x15  (30) osôb, 072 62 Petrovce 2, vedúci: Ing. Tomáš Tomčo - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 - 659 3100, pôsobnosť: Košický samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

2/ Resocializačné stredisko Rozhanovce kapacita 15 osôb, 044 42 Rozhanovce, ulica SNP 2, vedúci: Mgr. Marcel Krištof - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0917 222 925, pôsobnosť: Košický samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

3/  Resocializačné stredisko Ťahanovce kapacita 10 osôb, 040 13 Ťahanovce, ulica Na Sihoti 20, vedúci: Mgr. Marcel Krištof - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0917 222 925, pôsobnosť: Košický samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

4/ Resocializačné stredisko Repejovkapacita 15  osôb, 067 04 Repejov 19, vedúci: Ing. Slavomír Gál - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0907 611 098, 0911 384 745, pôsobnosť: Prešovský samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

5/  Resocializačné stredisko Rožňava kapacita 10  osôb, 048 01 Rožňava,  Námestie 1. Mája 1, vedúci: Ing. Slavomír Gál - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 058 - 443 1910, 0904 298 763, pôsobnosť: Prešovský samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Sociálne služby

1/ Zariadenie podporovaného bývania Petrovce kapacita 13  osôb, 072 62 Petrovce 1, vedúci: PhDr. Peter Jacko - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 - 659 3505, pôsobnosť: Košický samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o SS

2/ Zariadenie podporovaného bývania Košice kapacita 6  osôb, 040 02 Košice, Svätoplukova 28, vedúca: Mgr. Eva Danková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 055 - 728 7110, pôsobnosť: Košický samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o SS

3/ Domov na polceste Sobrance kapacita 4 osoby, 073 01 Sobrance, Tyršova 41, vedúci PhDr. Peter Jacko - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 - 659 3505, pôsobnosť: Košický samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o SS

4/ Zariadenie opatrovateľskej  služby Remetské Hámre kapacita 40 osôb, 072 41 Remetské Hámre 27, vedúca: Mgr. Slávka Jakubíková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón - 056 - 628 3465, 0949 262 698, pôsobnosť: Košický samosprávny kraj, činnosť na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o SS

HISTÓRIA:

ReSocia, n.o. po získaní akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) začala 1. augusta 2007 realizovať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v resocializačnom stredisku so sídlom Krásna nad Hornádom s kapacitou 13 miest. Od decembra 2008, za finančnej pomoci Úradu vlády Slovenskej republiky, boli pre potreby resocializačného strediska zrekonštruované a prispôsobené priestory bývalej materskej školy v obci Petrovce. Kapacita bola zvýšená na 48 lôžok, boli vytvorené podmienky pre resocializáciu mužov aj žien a pre realizáciu IV. fázy resocializácie v obci Ťahanovce, neskôr Rozhanovce, blízko mesta Košice. Rozhodnutím akreditačnej komisie č. 10070/2012-I/25 AK zo dňa 21. júna 2012 bolo miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozšírené o realizáciu opatrení pre 16 klientov Prešovského samosprávneho kraja v obci Repejov a od 01.01.2020 v meste Rožňava.

Slovo „bellum“ používajú v Indonézii miesto nášho „áno“ alebo „nie“ . Vyhýbajú sa tak čierno – bielemu hodnoteniu, pretože toto slovo zahŕňa v sebe neustálu možnosť: „ešte nie celkom“. Socializácia a resocializácia je nikdy nekončiacim procesom, preto významové pojmy ASISTENCIA, OPORA, PODPORA, POMOC, sú tými, ktoré plne vystihujú činnosti ReSocia, n.o. smerujúce k napĺňaniu misie. Za tým účelom nezisková organizácia požiadala o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji a od r. 2011 poskytuje v meste Sobrance sociálnu službu – Domov na pol ceste s celkovou kapacitou 4 osoby, od februára 2012 zaregistrovala poskytovanie sociálnej služby - Zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 13 lôžok, ktoré od r. 2016 rozšírila  o 6 miest v obci Rozhanovce. Keďže klienti, ktorí absolvovali resocializačný program, majú problém po odchode z RS s ubytovaním aj so zamestnaním, zahájila ReSocia v r. 2016 prevádzku sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Tatranskej Kotline, od 1. januára 2018 je prevádzka premiestnená do Remetských Hámrov, kde sa môžu, v prípade záujmu, uplatniť. Iné aktivity ReSocia, n.o. ReSocia, n.o. je moderným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý dáva priestor pre sebarealizáciu prijímateľom sociálnej služby, ale aj personálu ako podporného prostriedku, pre zabezpečenie kvality života prijímateľov sociálnej služby. Od 1. októbra 2010 sa stala miestom pre získanie odbornej praxe pre študentov v oblasti sociálnej práce a v  roku 2011 bola dohodnutá a podpísaná zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov Univerzity Konštantína Filozofa – Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre. Okrem uvedeného, nezisková organizácia doteraz už úspešne realizovala niekoľko projektov ako napr. rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, výmena okien, zateplenie budovy, turistický výlet pre klientov, zapojenie klientov do rekvalifikačných programov. Hospodárenie organizácie ReSocia, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou, ktorý sa  zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom spoločnosti ReSocia, n.o., ktorá hospodári ako nezisková organizácia. Príjmy ReSocia, n.o.

Finančnú udržateľnosť činnosti ReSocia, n.o. zaručujú Koncepcie rozvoja samosprávnych krajov, na základe ktorých sú uzatvárané zmluvy s Košickým a Prešovským samosprávnymi krajmi o poskytovaní finančných prostriedkov na činnosť resocializačných stredísk a s KSK na prevádzku sociálnych zariadení, ďalej úhrady od klientov, ktorých záujem o umiestnenie je pretrvávajúci. Finančnou pomocou s nominálnym plnením sú aj výsledky pracovnej terapie klientov, v rámci ktorej si dopestujú poľnohospodárske plodiny a dochovajú domáce úžitkové zvieratá. Záruku dávajú aj nadštandardné vzťahy, vzájomná pomoc a podpora s predstaviteľmi obcí, v ktorých sú zariadenia prevádzkované. Poďakovanie patrí našim prispievateľom 2% z daní z príjmov, sponzorom a dobrovoľným darcom.