Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Motto: „Belum“ znamená „ešte nie celkom“ ...

(Robert Fulghum)

Nezisková organizácia ReSocia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • služba na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania.

Uvedené všeobecno prospešné služby sa ReSocia, n.o. zaviazala poskytovať za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si potenciálny klient sám vybral.

Víziou neziskovej organizácie je zabezpečovanie efektívneho poskytovanie verejných služieb (bývanie, vzdelávanie, zamestnanie) pre osoby po absolvovaní  liečby závislosti od psychoaktívnych látok predovšetkým z východných regiónov Slovenska, v súlade s európskymi štandardami.

Misiou je vytvoriť podmienky pre začlenenie osôb po absolvovaní  liečby závislosti od psychoaktívnych látok (ďalej len závislé osoby „ZO“) do aktívneho občianstva (práca, rodina, záujmy).

Predmet činnosti a kapacita zariadení ReSocia, n.o. (v štruktúre zariadenie / sídlo prevádzky / kapacita / pôsobnosť):

zariadenie

kapacita

sídlo prevádzky

kontakt

pôsobnosť

Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko

2 skup. po 15  osôb

Petrovce

Ing. Tomčo Tomáš,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
056 - 659 3100

Košický samosprávny kraj
Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko

10


15

Ťahanovce 


Rozhanovce

Krištof Marcel,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0917 222 925

Košický samosprávny kraj
Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko

15

Repejov

Ing. Slavomír Gál,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0911 384 745

Prešovský samosprávny kraj
Zák. č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Zariadenie podpor. bývania

13


6

Petrovce


Košice

Mgr. Peter Jacko,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
056-6593505

Mgr. Eva Dankova,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
055-7287110

Košický samosprávny kraj
Zák. č. 448/2008 Z.z. o SS

Centrum pre deti a rodiny, Resocializačné stredisko

10 Rožňava

Ing. Slavomír Gál
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Košický samosprávny kraj
Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK

Domov na pol ceste

4

Sobrance

Mgr. Peter Jacko,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
056-6593505

Košický samosprávny kraj
Zák. č. 448/2008 Z.z. o SS

Zariadenie opatrovateľskej služby

40

Remetské Hámre

Mgr. Slávka Jakubíková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
056-6283465, 0949 262 698

Košický samosprávny kraj
Zák. č. 448/2008 Z.z. o SS

ReSocia, n.o. po získaní akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) začala 1. augusta 2007 realizovať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v resocializačnom stredisku so sídlom Krásna nad Hornádom s kapacitou 13 miest. Od decembra 2008, za finančnej pomoci Úradu vlády Slovenskej republiky, boli pre potreby resocializačného strediska zrekonštruované a prispôsobené priestory bývalej materskej školy v obci Petrovce. Kapacita bola zvýšená na 48 lôžok, boli vytvorené podmienky pre resocializáciu mužov aj žien a pre realizáciu IV. fázy resocializácie v obci Ťahanovce, neskôr Rozhanovce, blízko mesta Košice. Rozhodnutím akreditačnej komisie č. 10070/2012-I/25 AK zo dňa 21. júna 2012 bolo miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozšírené o realizáciu opatrení pre 16 klientov Prešovského samosprávneho kraja v obci Repejov.

Slovo „bellum“ používajú v Indonézii miesto nášho „áno“ alebo „nie“ . Vyhýbajú sa tak čierno – bielemu hodnoteniu, pretože toto slovo zahŕňa v sebe neustálu možnosť: „ešte nie celkom“. Socializácia a resocializácia je nikdy nekončiacim procesom, preto významové pojmy

ASISTENCIA, OPORA, PODPORA, POMOC,

sú tými, ktoré plne vystihujú činnosti ReSocia, n.o. smerujúce k napĺňaniu misie. Za tým účelom nezisková organizácia požiadala o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji a od r. 2011 poskytuje v meste Sobrance sociálnu službu – Domov na pol ceste s celkovou kapacitou 4 osoby, od februára 2012 zaregistrovala poskytovanie sociálnej služby - Zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 13 lôžok, ktoré od r. 2016 rozšírila  o 6 miest v obci Rozhanovce. Keďže klienti, ktorí absolvovali resocializačný program, majú problém po odchode z RS s ubytovaním aj so zamestnaním, zahájila ReSocia v r. 2016 prevádzku sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Tatranskej Kotline, od 1. januára 2018 je prevádzka premiestnená do Remetských Hámrov, kde sa môžu, v prípade záujmu, uplatniť.

Iné aktivity ReSocia, n.o.

ReSocia, n.o. je moderným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý dáva priestor pre sebarealizáciu prijímateľom sociálnej služby, ale aj personálu ako podporného prostriedku, pre zabezpečenie kvality života prijímateľov sociálnej služby.

Od 1. októbra 2010 sa stala miestom pre získanie odbornej praxe pre študentov v oblasti sociálnej práce a v  roku 2011 bola dohodnutá a podpísaná zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov Univerzity Konštantína Filozofa – Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre. Okrem uvedeného, nezisková organizácia doteraz už úspešne realizovala niekoľko projektov ako napr. rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, výmena okien, zateplenie budovy, turistický výlet pre klientov, zapojenie klientov do rekvalifikačných programov.

Hospodárenie organizácie

ReSocia, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou, ktorý sa  zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom spoločnosti ReSocia, n.o., ktorá hospodári ako nezisková organizácia.

Príjmy ReSocia, n.o.

Finančnú udržateľnosť činnosti ReSocia, n.o. zaručujú Koncepcie rozvoja samosprávnych krajov, na základe ktorých sú uzatvárané zmluvy s Košickým a Prešovským samosprávnymi krajmi o poskytovaní finančných prostriedkov na činnosť resocializačných stredísk a s KSK na prevádzku sociálnych zariadení, ďalej úhrady od klientov, ktorých záujem o umiestnenie je pretrvávajúci. Finančnou pomocou s nominálnym plnením sú aj výsledky pracovnej terapie klientov, v rámci ktorej si dopestujú poľnohospodárske plodiny a dochovajú domáce úžitkové zvieratá. Záruku dávajú aj nadštandardné vzťahy, vzájomná pomoc a podpora s predstaviteľmi obcí, v ktorých sú zariadenia prevádzkované. Poďakovanie patrí našim prispievateľom 2% z daní z príjmov, sponzorom a dobrovoľným darcom.