ReSocia,n.o. od septembra do decembra 2014 realizovala projekt:

Názov projektu: "Ochrana ľudských práv a slobôd v podmienkach ZŠ v Kecerovciach a Spojenej školy internátnej v Ždani."

Program/podprogram: "1 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014"

Evidenčné číslo projektu: "LP/2014/76"

Vyhlasovateľ dotácie: "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky"

Miesto realizácie aktivít projektu: "Východné Slovensko - Košický kraj"

Trvanie realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) "01082014 – 31122014"

Koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) "31122014"

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného príspevku): "Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 7 445 EUR (slovom sedemtisícštyristoštyridsaťpäť eur). Nenávratný finančný príspevok je v sume 7 065 EUR (slovom sedemtisícšesťdesiatpäť eur)."

Kontaktné údaje

názov : ReSocia, n.o.

sídlo: Petrovce 2, 072 62 Petrovce, Slovenská republika

konajúci: Ing. Viliam Čičvák, predseda

telefón: 056-6593100 

e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webová stránka: www.resocia.sk

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo doplniť výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby žiaci základnej a spoločnej školy boli pripravení na život v oblasti ľudských práv a slobôd v týchto oblastiach:

  • získanie sebavedomia a rešpektovanie práv iných ľudí.
  • Ďalším špecifickým cieľom bolo viesť účastníkov projektu pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít k zlepšeniu životných podmienok, k tímovej spolupráci, správnej komunikácii, flexibilite, aby sa z nich stali ľudia, ktorí si vedia vážiť ľudí okolo seba. Snahou bolo formovať u žiakov tvorivý životný štýl, posilniť vnútornú motiváciu a hodnotovú orientáciu, ktorá z nich vychová zodpovedných, morálne vyspelých ľudí.

Cieľové skupiny:

Našou cieľovou skupinou boli študenti a žiaci. Do projektových aktivít sme zaradili 75 žiakov základnej školy a 40 žiakov spoločnej školy internátnej. Výchova mladých ľudí o ľudských právach bola problematika viac o prijímaní stanovísk a metódach než o obsahu. To znamená, že jednotlivé ciele programu nemôžu byť dosiahnuté, keď je obsah redukovaný iba na memorovanie faktov. Projektové aktivity v spolupráci so školami boli smerované tak, aby žiaci základnej a spoločnej školy boli dobre pripravení na život. Cieľom výchovy žiakov k ľudským právam bolo prehĺbenie vedomosti, zručnosti a postojov, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji v spoločnosti v ktorej sa práve nachádzali. Účastníci projektu sa oboznámili s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť v širšom kontexte od ľudí z mimoškolského prostredia prostredníctvom cielených hier a aktivít prislúchajúcim ich veku.

Stručný opis projektu:

Naplánované aktivity boli realizované tak, aby žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci spoločnej školy internátnej si rozšírili základné vedomosti a znalosti o ľudských právach a slobodách. Vo výchove a vzdelávaní k ľudským právam je nutné pristupovať aj na základných a stredných školách s problematickými žiakmi. V procese realizácie projektu sme prepojili pravidlá v športovom zápase s pravidlami v ľudskom živote. Bolo nevyhnutné vymedziť základné pojmy a zručnosti, ktoré by si mal žiak osvojiť v závislosti na jeho danostiach a schopnostiach. Našou úlohou bolo pokračovať až na úroveň aplikácie prostredníctvom interaktívneho, participatívneho, zážitkového učenia. Počas prípravy plánovaných aktivít sme si určili, čo chceme vysvetliť, ako sa daná aktivita spája s reálnym životom okolo nich. Pri interakcii s účastníkmi sme ich neustále sledovali a pýtali sa na na ich pocity ale aj na to, či si myslia o tom, že aktivity majú prepojenie s reálnym životom. Tieto súvislosti sme im vysvetľovali a uvádzali sme príklady z reálneho života.

Cieľom výchovy k ľudským právam je, aby žiaci rozumeli najdôležitejším pojmom v tejto oblasti a osvojili si ich ako hodnoty, ktoré budú usmerňovať ich správanie. Našou úlohou bolo odovzdať časť informácii, ale aj vytvoriť priestor na to, aby účastníci ľahšie diskutovali. Usmerňovali sme dianie v skupine tak, aby žiaci sami došli k bodom, ktoré boli vzdelávacím momentom.

Zámermi projektového vzdelávania boli tieto očakávania od žiaka:

  • podporiť záujem o učenie sa aj mimo školy,
  • rešpektovať iných a mať zodpovedný vzťah k sebe.

Školiace metódy zohľadňovali zloženie účastníkov projektu a využívali metodológiu andragogickej a psychologickej praxe. V závislosti od zamerania aktivít boli uplatňované metódy zážitkovej edukácie, založenej na zážitku a jeho spracovaní, aktivizácii počas celého procesu školenia, viacrozmerných a diskusných aktivitách a práci v skupinách.

Projekt bude rozčlenený na:

1. Hlavná aktivita

1.1 Školiaco - športové aktivity

2. Podporné aktivity

2.1 Riadenie projektu

2.2 Monitorovanie a publicita projektu

Vstupná analýza vzdelávacích potrieb cieľovej skupiny bola vypracovaná na základe prieskumov v základných školách a zo skúsenosti zamestnancov a dobrovoľníkov našej NO. Po získaní výsledkov z týchto prieskumov sme identifikovali témy pre cieľovú skupinu - prednášky s prijateľnou formou. Využili sme aj krátke filmové ukážky a rôzne formy loptových hier.

Výstupom bola, na základe vykonaného dotazníkového prieskumu, riadených diskusii a neformálnych rozhovorov, príprava nových/inovatívnych aktivít pre ďalšiu činnosť v súlade s požiadavkami žiakov, školy, ale aj v súlade s európskymi štandardami.

Školiace aktivity sme zamerali na témy:

A. Základné ľudské práva a slobody.

B. Práva detí - dohovor o právach dieťaťa.

C. Porušovanie ľudských práv

V rámci školiacich aktivít sme využívali vhodné športové aktivity - loptové hry doplnili vzdelávací proces žiakov, udržiavali ich pozornosť a inovatívnymi ukážkami uvádzali témy prednášok do praxe.

75 žiakov II. stupňa základnej školy v Keceroviach bolo rozdelených do piatich skupín po 15 žiakov, 40 žiakov spojenej školy internátnej v Ždani bolo rozdelených do štyroch skupín po 10 žiakov. Traja lektori spolu s lektorom športových aktivít realizovali jednotlivé workshopy v skupinách žiakov.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný ReSocia, n.o.