Centrum pre deti a rodiny

V Centre pre deti a rodiny ReSocia, n.o (ďalej len „CDR“ alebo „centrum“ ) sú resocializačné opatrenia nepretržite realizované od prvej akreditácie v r. 2007. Od tejto doby ReSocia, n.o. svojou činnosťou prispieva k riešeniu dlhotrvajúceho problému látkovej a nelátkovej závislosti najmä v Košickom a Prešovskom regióne. Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti v dôsledku svojej závislosti, po preliečení, plnohodnotne sa vrátiť späť do spoločenského života. Činnosti na výkon opatrení podľa zákona SPOSK v rámci RC smerujú k úplnej samostatnosti, svojpomoci a predovšetkým opätovnému získavaniu pracovných návykov a zručností.

Kto sa môže na nás obrátiť ?

Plnoleté fyzické osoby (ďalej FO) vo veku 19 – 62 rokov bez ohľadu na pohlavie, rasu a vieru, ktoré 

·           absolvovali pred nástupom do centra pre deti a rodiny s resocializačným programom (ďalej „CDR“ „RP“) dlhodobú liečbu látkovej alebo nelátkovej závislosti (najmä závislosti na alkohole, iných psychoaktívnych látkach a patologickom hráčstve),

·           majú odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria,

·           sú odporúčaní Orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce v mieste trvalého bydliska (bez odporúčania sa stávajú samoplatcami),

·           súhlasia s individuálnym resocializačným plánom (ďalej IRP), ktorý podpíšu pri nástupe spolu s dohodou o zaradení do RP CDR  vo vybranom resocializačnom stredisku (RS) CDR.

Podmienky realizácie resocializačného programu

·           plnenie cieľov a úloh IRP trvá najmenej 8 a maximálne 24 mesiacov (v odôvodnených prípadoch môže byť navrhnuté predĺženie pobytu),

·           IRP vychádza z poznatkov bio – psycho - sociálneho modelu osobnosti,

·           CDR v RS zabezpečuje ubytovanie, podmienky na prípravu stravy, na zdravotnú starostlivosť,  na obnovu, nácvik resp. udržanie pracovných zručností, sociálnych zručností, odborné poradenstvo, voľnočasové aktivity, kultúrnu a športovú činnosť,

·           klient mesačne platí úhradu, ktorá je vo výške dávky v hmotnej núdzi.

Činnosti a aktivity klientov

·           pracovná činnosť: pomocné práce na farme, pri chove domácich zvierat, v stolárskej dielni, pri stavebných úpravách a opravách budov ReSocia, n.o., údržba priestorov, práce na záhrade, krátkodobé brigády,

·           podieľanie sa na príprave stravy,

·           činnosti v prospech komunity,

·           nácvik a udržanie manuálnych a mnemotechnických zručností,

·           možnosť rozvíjať záujmy a schopnosti. 

Zaradenie do resocializačného programu je dobrovoľné, každý klient môže, na základe vlastného rozhodnutia, z neho vystúpiť a odísť z RP centra. 

Personál CDR

·           odborný tím, ktorý tvoria psychológovia, sociálne pracovníčky, asistenti sociálnej práce,

·           zamestnanci pre nácvik pracovných zručností,

·           zamestnanci v skupinách.