Koordinátor  Centra pre deti a rodiny ReSocia, n.o.: Ing. Slavomír Gál, e-pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. V resocializačnom stredisku Centra pre deti a rodiny (ďalej len "RS") ReSocia, n.o. Petrovce sú realizované opatrenia podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (ďalej "zákon SPOK") nepretržite realizované od prvej akreditácie v roku 2007. Resocializačné stredisko podľa tohto zákona bolo zriadené na aktivizovanie vnútorných schopností fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Poskytuje sa tu odborná pomoc plnoletej fyzickej osobe, len na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra a splnenia podmienok prijatia uvedených v resocializačnom programe (pozri tu)   V resocializačnom stredisku sa resocializácia drogových závislostí a iných závislostí vykonáva pobytovou formou spravidla najmenej osem mesiacov. Činnosti na výkon opatrení podľa zákona SPOK v rámci RS smerujú k úplnej samostatnosti, svojpomoci a predovšetkým opätovnému získavaniu pracovných návykov a zručností dospelej fyzickej osoby. V Košickom kraji Centrum pre deti a rodiny ReSocia, n.o. prevádzkuje resocializačné strediská: 1.    Resocializačné stredisko (ďalej iba „RS“) Petrovce 2, 072 62 pošta Koromľa,  okr. Sobrance, Košický kraj   Tel. kontakt: 056/6593 100   Počet miest pre vykonávanie RP: dve skupiny po 15 t.j. spolu 30       2.     RS Rozhanovce, SNP 2, 044 42  Rozhanovce, Košický kraj   Tel. kontakt: 055/7287 994   Počet miest pre vykonávanie RP: 15   3.     RS Ťahanovce, Na Sihoti 20, 040 13  Ťahanovce, Košický kraj   Tel. kontakt: 0917 222 925   Počet miest na vykonávanie RP: 10   4.   RS Rožňava, Námestie l. mája 1, 048 01 Rožňava, Košický kraj   Počet miest na vykonávanie RP: 10       Spolu je v Centre ReSocia, n.o. v Košickom kraji k dispozícii 65 miest pre fyzické osoby („FO“),  na zapojenie sa do resocializačného programu.