Koordinátor pre Centrá pre deti a rodiny ReSocia, n.o.: Ing. Slavomír Gál, e-pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

V resocializačnom stredisku Centra pre deti a rodiny (ďalej len "RS") ReSocia, n.o. Petrovce sú realizované opatrenia podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (ďalej "zákon SPOK") nepretržite realizované od prvej akreditácie v roku 2007. Resocializačné stredisko podľa tohto zákona bolo zriadené na aktivizovanie vnútorných schopností fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.

1. Poskytuje sa tu odborná pomoc plnoletej fyzickej osobe, len na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra a splnenia podmienok prijatia uvedených v resocializačnom programe.

2. Účel, na ktorý bolo zariadenie zriadené, sa zabezpečuje:

a/ vykonávaním najmä

 • sociálnej práce,
 • špeciálneho sociálneho poradenstva,
 • psychologickej starostlivosti,
 • resocializácie a resocializačných programov,
 • rehabilitačnej činnosti,
 • pracovnej terapie

b/ utváraním podmienok najmä na

 • záujmovú činnosť,
 • kultúrnu činnosť,
 • pracovné uplatnenie,

c/ zabezpečením najmä

 • psychoterapie,
 • zdravotnej starostlivosti,
 • psychologickej činnosti,

d/ poskytovaním starostlivosti, najmä

 • bývania,
 • stravovania.

3. Poskytovanie stravovania v resocializačnom stredisku je aj príprava stravy v rámci pracovnej terapie.

4. Resocializačné stredisko vypracúva za účasti fyzických osôb individuálny resocializačný plán, ktorého súčasťou je určenie adaptačnej fázy resocializačného procesu plnoletej fyzickej osoby, metódy práce s rodinou a blízkymi osobami týchto osôb. Podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu resocializačné stredisko zaznamenáva a vyhodnocuje s fyzickou osobou najmenej raz mesačne.

5. V resocializačnom stredisku sa resocializácia drogových závislostí a iných závislostí vykonáva pobytovou formou spravidla najmenej osem mesiacov.

Činnosti na výkon opatrení podľa zákona SPOK v rámci RS smerujú k úplnej samostatnosti, svojpomoci a predovšetkým opätovnému získavaniu pracovných návykov a zručností dospelej fyzickej osoby.