Centrum v súlade s § 61 ods. 9 Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODRaSK môže prijať na vykonávanie opatrení v rámci resocializačného programu plnoletú fyzickú osobu na základe písomnej dohody aj bez odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; takto obsadené miesto sa započítava do celkového počtu miest centra uvedeného v resocializačnom programe a podľa § 57 ods. 6 písm. a) zákona SPODRaSK hradí úhradu vo výške dohodnutej s centrom.

Úhrada za ubytovanie - na účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa považuje poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. Výpočet ceny za ubytovanie zahŕňa aj cenu nehnuteľností za m2 obvyklej v obci, prepočítanej na obložnosť izby. Úhrada za deň: 1-posteľová 1,70 €; 2-posteľová 1,50 €; 3-posteľová 1,30 €; 4-posteľová 1,20 €

Ďalšie činnosti - vytváranie podmienok na prípravu stravy (využívanie kuchynského riadu a zariadenia a pod), podmienky na údržbu bielizne a šatstva (využívanie práčky, žehličky, šijacieho stroja a pod.), poskytovanie hygienických potrieb, upratovanie (používanie čistiacich prostriedkov a pod.) Úhrada 0,30 € na deň

Príspevok na nákup potravín. Je počítaná denná stravná jednotka: za raňajky 0,70 €; obed 2,70 €; večera 1,60 €; Spolu: 5.00 € za deň

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča - nie je súčasťou mesačnej úhrady. Ak klient/ka chce používať na izbe svoj osobný elektrospotrebič, je povinný ho písomne prihlásiť. Za používanie sú určené nasledovné sumy, ktoré sa uhrádzajú mesačne za každý elektrospotrebič:

- televízny prijímač, video/ cd/dvd prehrávač/nahrávač v sume 2,00 €; - osobný počítač / notebook, tablet, varná kanvica v sume 1,50 €; - iný typ/druh el. spotrebiča v sume 1,00 €.

Úhradu je klient povinný platiť vždy najneskôr do 20 dňa v mesiaci. Počas neprítomnosti v RS klient/ka platí iba úhradu za ubytovanie. Položky sa za každý deň neprítomnosti z úhrady odpočítajú posledný deň v bežnom mesiaci a suma sa zúčtuje v úhrade za nasledovný mesiac.