Na základe spracovaného a predloženého Projektu v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011, číslo OKPS 2011/150/14.

Poskytnutá dotácia bola určená na financovanie projektu s názvom "Stavebná úprava budovy resocializačného strediska" schváleného v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí pre poskytnutie účelovej dotácie poskytovateľom na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011. Celková výška poskytnutej dotácie: 14.526,40 €.

Dotácia bola poskytnutá na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu a štruktúrovaného rozpočtu. Ide o:

  1. opravu strechy o rozlohe 300 m2, plus výmena žľabov a zvodov,
  2. výmena 60 rokov starých drevených okien (30 ks) a vonkajších dverí (2 ks) za plastové okná a dvere.

Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná s Úradom vlády Slovenskej republiky dňa 10. augusta 2011. Nezisková organizácia ReSocia ďakuje Úradu vlády za poskytnutú dotáciu, ktorá pomohla skvalitniť podmienky pobytu klientov resocializačného programu.