Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Verejné obstarávanie na výstavbu ľahkej montovanej dielne na adrese Repejov 19 o rozmeroch 5x5 m

           CDR Resocia n. o. , Petrovce č. 2, 072 62 okr. Sobrance

 Vec :   Opis predmetu zákazky – stavebnej činnosti


   CDR Resocia n.o., oznamuje uchádzačom podmienky na účasť vo verejnom obstarávaní na dielo:

 1.    Výstavba ľahkej montovanej dielne na adrese Repejov 19 o rozmeroch 5x5 m

 Stanovenie podmienok:

Špecifikácia stavby: Názov:  Montovaná modulová stavba

Vonkajšie rozmery:               5 x 5 m podľa nasledujúcej

                                          špecifikácie

Dĺžka:                                 500 cm

Šírka:                                  500 cm

Výška:                                270 -300 cm

Výškou sa rozumie výška stĺpu od kotviacej dosky, po hornú stranu stĺpu  z vonkajšej strany. 

 

Rám:          Oceľová konštrukcia samonosná, opatrená

                  antikoróznym základným náterom a vrchnou

                  krycou polyuretánovou farbou, vo farbe antracit

 

Skladba modulov/stien:  Sendvičový izolačný zatepľovací 

                                    Panel /PIR/– hrúbka 100 mm,

                                    trieda horľavosti A2,

                                    priepustnosť  tepla 0,19 W/(m . K)

 

Podlaha:                        Betónová platňa

 

Opláštenie modulu:         profil FLAT/BOX/EURO alebo iné

                                     alternatívy ošetrenie vrchnou krycou

                                     polyuretánovou farbou RAL podľa

                                     ponuky dodávateľa

 

Typ strechy:                   plochá zošikmená, PIR sendvičový

                                    panel s hrúbkou: 120mm,

                                    tepelná priepustnosť 0,19W/(m . K)

 

Opláštenie strechy :        áno

Žľaby vonkajšie:             áno

Zateplenie strechy:         áno

 

Okná otváracie:              1x  Plastové okná, rozmer –

                                          200x120mm,

 

Dvere:                           1x Plastové dvere dvojkrídlové

                                         rozmer -1500x2050mm

Elektroinštalácia:           Rozvodová skriňa

                                   2x svetlo stropné LRD

                                   2 x Vypínač

                                   2x zásuvka 220 V

                                   1x zásuvka 380 V

 

Súčasťou ponuky je návrh oceľovej konštrukcie a statický výpočet.

Súčasťou ponuky je montáž, lemovanie a spojovací materiál.

 

- doložiť doklad :  1. Výpis  z obchodného / živnostníckeho

                              registra dodávateľov/

                   2. Rozpočet k vypracovaniu zmluve o dielo

                   3. Položkovitý rozpočet na projekt

                   4. Návrh opisu prác zrealizovaných počas

                       výkonu diela  

                   5. čestné vyhlásenie:

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je

    v konkurze, v reštrukturelizácii a nebol proti nemu

     zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok

     majetku,

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia

d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na, na sociálne

    poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu

    pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,

e) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie

    alebo subvencie,

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc

   a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,

                              

- uzávierka ponúk bude vykonaná 15.05.2024 v 

  CDR Resocia n.o. Petrovce 2 o 12,00 hod. a

  neverejné vyhodnotenie ponúk o 16,00 hod.

  v CDR Resocia n.o. Petrovce 2 

-s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo len

 do výšky odsúhlasenej podľa dohody oboch zúčastnených

 strán a na základe predloženého rozpočtu dodávateľom, ktorý

 je podkladom na výber uchádzača, ale po dohode oboch strán

 môže dôjsť k vyškrtnutiu určitých prác ktoré zrealizuje

 svojpomocne dodávateľ

-úspešný uchádzač uzavrie zmluvu o dielo do 7 dní od uzávierky

 súťaže

-v prípade dotazov uchádzačom budú zodpovedané v termíne

 do 3 dní od podania žiadosti o vysvetlenie

-čas na realizáciu do konca roka 2024

 

                 V Petrovciach, dňa 15.04.2024

   Viliam Čičvák  Ing. riaditeľ Resocia n. o.

 

Vec :  V ý z v a  na predloženie ponuky – zaslanie

      CDR Resocia n.o, okres Sobrance, ako verejný obstarávateľ podľa  Zák. č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a noviel a o zmene a doplnení niektorých zákonov má záujem o uzatvorenie zmluvy o dielo zadávaním zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 cit. zákona na predmet zákazky :

 Výstavba ľahkej montovanej dielne na adrese Repejov 19, 067 04 Oľka

 Dovoľujem si Vás preto požiadať o predloženie ponuky na uvedený predmet zákazky podľa priloženého opisu predmetu zákazky, v ktorom sú zahrnuté požiadavky obstarávateľa.

 Veríme, že sa nášho prieskumu trhu, ktorý je informatívny a vykonávame ho za účelom získania ponuky s najnižšou cenou zúčastnite a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s našimi požiadavkami. Z vykonaného prieskumu trhu nemusí vyplynúť obstarávateľovi záväzok prijať Vašu ponuku.

 Ponuku žiadame predložiť v zalepenej obálke s označením :

  „ Ponuka :  Výstavba dielenských priestorov: ponuka „ – NEOTVÁRAŤ

 najneskôr do termínu 15.05.2024 do 12.00 hod.

 na adresu: CDR Resocia n.o. Petrovce 2, 072 62 okres   Sobrance, alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                S pozdravom

         Petrovce, dňa 15.04.2024

 Zadávateľ: CDR Resocia n.o., Petrovce č. 2, 072 62 okres Sobrance 

               Výber postupu zadávania zákazky 

·           Identifikácia zadávateľa

 Názov:           CDR Resocia n.o.     

Sídlo:             Petrovce č. 2, 072 62 okr. Sobrance       

IČO:               3581727     

Zatriedená v zmysle zákona: Verejná správa       

 ·           Zákazka

Služba – dodávka a stavebné práce

 ·           Predmet zákazky

 Výstavba ľahkej montovanej dielne na adrese Repejov 19, 067 04 Oľka

 ·           Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe cenových ponúk

·           Postup zadávania zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  

Vypracoval dňa 15.04.2024

Ing. Viliam  Čičvák   - riaditeľ Resocia n. o.