Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu ľahkej montovanej dielne na adrese Petrovce č. 2, 072 62 Petrovce okr. Sobrance o rozmeroch 5x5 m.

 

CDR Resocia n. o. , Petrovce č. 2, 072 62 okr. Sobrance

 

Vec :   Opis predmetu zákazky – stavebnej činnosti

    CDR Resocia n.o., oznamuje uchádzačom podmienky na účasť vo verejnom obstarávaní na dielo:

 

1.   Rekonštrukcia ľahkej montovanej dielne na adrese Petrovce č.2, 072 62 Petrovce o rozmeroch 5x5 m

Stanovenie podmienok:

Špecifikácia stavby: Názov:        Montovaná modulová

                                                              stavba

Vonkajšie rozmery: 5 x 5 m podľa nasledujúcej špecifikácie

Dĺžka:                                                500 cm

Šírka:                                                 500 cm

Výška:                                               270 -300 cm

Výškou sa rozumie výška stĺpu od kotviacej dosky, po hornú stranu stĺpu  z vonkajšej strany. 

 Rám:                               Oceľová konštrukcia samonosná,

                                       opatrená antikoróznym

                                       základným náterom a

                                       vrchnou krycou polyuretánovou

                                       farbou, vo farbe antracit

 Skladba modulov/stien:     Sendvičový izolačný zatepľovací

                                      panel /PIR/– hrúbka 100 mm,

                                      trieda horľavosti A2,

                                      priepustnosť  tepla 0,19 W/(m . K)

 Podlaha:                         Betónová platňa

 Opláštenie modulu:          profil FLAT/BOX/EURO alebo iné

                                      alternatívy ošetrenie vrchnou

                                      krycou polyuretánovou farbou RAL

                                      podľa ponuky dodávateľa

 Typ strechy:                     plochá zošikmená, PIR sendvičový

                                       panel s hrúbkou: 120mm, tepelná

                                       priepustnosť 0,19W/(m . K)

 Opláštenie strechy :                            áno

Žľaby vonkajšie                                  áno

Zateplenie strechy:                              áno

 Okná:                             1x  Plastové okná, rozmer –

                                           200x120mm, otváracie

 Dvere:                             1x Plastové dvere dvojkrídlové

                                           rozmer -1500x2050mm

 Elektroinštalácia:              Rozvodová skriňa

                                      2x svetlo stropné LRD

                                      2 x Vypínač

                                      2x zásuvka 220 V

                                      1x zásuvka 380 V

 

Súčasťou ponuky je návrh oceľovej konštrukcie a statický výpočet.

Súčasťou ponuky je montáž, lemovanie a spojovací materiál.

 

-doložiť doklad :  1. Výpis  z obchodného / živnostníckeho

                             registra dodávateľov/

                   2. Rozpočet k vypracovaniu zmluve o dielo

                   3. Položkovitý rozpočet na projekt

                   4. Návrh opisu prác zrealizovaných počas

                       výkonu diela  

                    5. čestné vyhlásenie:

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym

    rozpočtom

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je

    v konkurze, v reštrukturelizácii a nebol proti nemu

    zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre

    nedostatok majetku,

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia

d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na, na

    sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje

    voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných

    predpisov,

e) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať

    dotácie alebo subvencie,

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc

   a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,

                              

-uzávierka ponúk bude vykonaná 15.05.2024

  v CDR Resocia n.o. Petrovce 2 o 12,00 hod. a

  neverejné vyhodnotenie ponúk o 16,00 hod.

  v CDR Resocia n.o. Petrovce 2

 

-s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo len

 do výšky odsúhlasenej podľa dohody oboch zúčastnených

 strán a na základe predloženého rozpočtu dodávateľom, ktorý

 je podkladom na výber uchádzača, ale po dohode oboch strán

 môže dôjsť k vyškrtnutiu určitých prác ktoré zrealizuje

 svojpomocne dodávateľ

 

-úspešný uchádzač uzavrie zmluvu o dielo do 7 dní od

 uzávierky súťaže

 

-v prípade dotazov uchádzačom budú zodpovedané v termíne

 do 3 dní od podania žiadosti o vysvetlenie

 

- čas na realizáciu do konca roka 2024

 

 

V Petrovciach, dňa 15.04.2024

         Ing. Viliam Čičvák

             Resocia n. o.

 

Vec :  V ý z v a  na predloženie ponuky – zaslanie

      CDR Resocia n.o, okres Sobrance, ako verejný obstarávateľ podľa  Zák. č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a noviel a o zmene a doplnení niektorých zákonov má záujem o uzatvorenie zmluvy o dielo zadávaním zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 102 cit. zákona na predmet zákazky :

 Rekonštrukcia ľahkej montovanej dielne na adrese Petrovce č.2, 072 62 Petrovce

 Dovoľujem si Vás preto požiadať o predloženie ponuky na uvedený predmet zákazky podľa priloženého opisu predmetu zákazky, v ktorom sú zahrnuté požiadavky obstarávateľa.

 Veríme, že sa nášho prieskumu trhu, ktorý je informatívny a vykonávame ho za účelom získania ponuky s najnižšou cenou zúčastnite a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s našimi požiadavkami. Z vykonaného prieskumu trhu nemusí vyplynúť obstarávateľovi záväzok prijať Vašu ponuku.

 Ponuku žiadame predložiť v zalepenej obálke s označením :

   „ Ponuka :  Rekonštrukcia dielenských priestorov: ponuka „ – NEOTVÁRAŤ   najneskôr do termínu 15.05.2024 do 12.00 hod.

  na adresu:

CDR Resocia n.o. Petrovce 2, 072 62 okres Sobrance

        alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 S pozdravom          Petrovce, dňa 15.04.2024

              Ing. Viliam Čičvák

             riaditeľ Resocia n.o.

 Zadávateľ:

CDR Resocia n.o., Petrovce č. 2, 072 62 okres Sobrance

 

Výber postupu zadávania zákazky  

·           Identifikácia zadávateľa

 Názov:           CDR Resocia n.o.     

Sídlo:             Petrovce č. 2, 072 62 okr. Sobrance       

IČO:               3581727     

Zatriedená v zmysle zákona: Verejná správa       

 

·           Zákazka

Služba – dodávka a stavebné práce

 

·           Predmet zákazky

Rekonštrukcia ľahkej montovanej dielne na adrese Petrovce č.2, 072 62 Petrovce

 

·           Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe cenových ponúk

 

·           Postup zadávania zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Vypracoval dňa 15.04.2024

        Ing. Viliam  Čičvák

        riaditeľ Resocia n.o.