Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Dňa 06.05.2019 naši zamestnanci Centra pre deti a rodiny v Rozhanovciach vykonali v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca prednášku s cieľom

propagovať možnosť postpenitenciárnej starostlivosti pre odsúdených formou resocializačného procesu v našom stredisku ReSocia, n.o.

Nielen naša nezisková organizácia považuje takéto aktivity za účelné. ÚVTOS Košice - Šaca zmysel aktivity vystihujú v liste, v ktorom okrem poďakovania píšu: "Svojou prezenthciou RS Rozhanovce ste nám dopomohli k napĺňaniu našich ciellov v oblasti zaobchádzania s odsúdenými - viest' ich k riadnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času, zmieriovaniu negatívnych účinkov izolácie od spoločnosti a zvyšovaniu ich všeobecnej kultúrnej úrovne. Pomôže to naplnit'naše zámery v práci s odsúdenými, čím sa nám bude darit'plnit'náš hlavný cieľ - zabezpečovať účel výkonu trestu odňatia slobody." (tu môžete vidieť sken)