Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

ReSocia, n.o. získala Osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Nezisková organizácia ReSocia je evidovaná v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 12.09.2016 pod spisovou značkou NCRpo 17/2016.

Notárska zápisnica bola napísaná dňa  12.09.2016 v notárskej kancelárii JUDr. Silvie PRŠEBICE, ul. Murgašova č. 3, Košice.