Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

 Príloha č. 2

                               Formulár príkladov dobrej praxe b

 

Názov projektu

Zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí v podmienkach ReSocie n.o.

 

Názov Operačného programu

Operačný program Ľudské zdroje

 

Kód výzvy a ITMS kód projektu

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/

ITMS kód: NFP312040FO17

 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

Prioritná os , 312040 - 4. Sociálne začlenenie

Opatrenie

Rámcová aktivita

Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Košice/Košice/Košický kraj

Petrovce/Sobrance/ Košický kraj

Repejov/Medzilaborce/ Prešovský kraj

Rozhanovce/ Košice – okolie/ Košický kraj

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01072017 - 30062021

 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

Celkový rozpočet projektu                                  515 558,40 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku           489 780,48 EUR

 

 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

ReSocia, n.o., Petrovce, Petrovce 2, 07262, Ing. Marián Paholok, 0903616556,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.resocia.sk

 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

1.deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

2.subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

3.zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)

1.   Ciele

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii realizovaná prostredníctvom podpory:

a) Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

b) Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

c) Tvorby odborných tímov a výkonu odborných činností,

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)

Projekt bol  realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity:

1 „Podpora výkonu odborných činností (sociálnej práce, psychológie, pedagogiky a iné) v prirodzenom prostredí klientov a systémových zmien“.

Hlavná aktivita sa bude realizovať prostredníctvom dvoch podaktivít:

1.1 Podaktivita:  Rozvoj resocializačných programov v resocializačných strediskách pre drogovo a inak závislých, podpora opatrení vykonávaných pre klientov na komunitnej úrovni so zameraním na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí podľa §63 zákona č.305/2005 Z. z. o SPODaSK.

1.2. Podaktivita: Supervízia. Supervízia v sociálnej praxi je medzi odbornou verejnosťou v prostredí sociálnej praxe novým fenoménom, hnacou silou skvalitňovania komplexného resocializačného programu. Supervízia sa stala prirodzenou súčasťou výkonu činností našej práce, ale aj prirodzenou súčasťou riadiacej a manažérskej práce vedúcich zamestnancov našich resocializačných zariadení.

Ostatné výdavky Tieto výdavky boli počas celej doby realizácie projektu financované paušálnou sadzbou 40,0 % a slúžili hlavne na financovanie: riadenia a administráciu projektu, organizovanie kurzov, výdavkov na informovanie a publicitu a potrieb cieľových skupín.

 3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)

Projekt prispel k posilneniu dostupnosti a kvality poskytovaných sociálnych služieb v našich resocializačných zariadeniach pre širokú základňu klientov. Projekt bol zároveň odrazovým mostíkom pre ďalšie aktivity, ktoré ReSocia, n.o. plánovala realizovať v rámci deinštitucionalizácie – prechodu z inštitucionálnej formy realizácie opatrení na komunitnú. Odborný personál je zárukou  pre úspešnú realizáciu uvedeného zámeru a prípravu klientov RS na takúto formu osobného života. Získané vedomosti a zručnosti vytvorili základ prebudovanie systému celoživotného vzdelávania. Absolvovanie projektových aktivít prispelo k zvýšeniu vedomostnej úrovne a zručností našich zamestnancov, čo sa premietlo v efektivite a kvalite ich práce a v konečnom dôsledku vo zvýšení zamestnateľnosti týchto cieľových skupín na trhu práce. Počas trvania projektu bolo do projektu zapojených 205 klientov resocializačných stredísk v Petrovciach, Repejove, Rozhanovciach a Košice- Ťahanovciach, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zároveň bolo do projektu zapojených 20 zamestnancov vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Teda merateľný ukazovateľ P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí, ktorý bol plánovaný v počte 49, bol v skutočnosti počtom 225 účastníkov projektu vysoko prekročený.   

 

4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

     V záujme spoločnosti  bude i naďalej pracovať v sociálnej a vzdelávacej  oblasti a iniciovať podobné projekty s cieľom čo najširšej poznatkovej bázy pre efektívne zacielenie intervencie.

Trvalá udržateľnosť projektu je definovateľná aj v podobe zakúpeného vybavenia -  výpočtová a prezentačná technika, nábytok do terapeutických miestností a pod., ktoré  budú po ukončení projektu ďalej využívané na pracovné účely cieľovej skupiny. Výsledky a skúsenosti získané realizáciou predkladaného projektu budú slúžiť ako východisko pre plánovanie vzdelávacích aktivít v budúcnosti. Vychádzajúc z identifikovaných potrieb vzdelávania budú definované konkrétne vzdelávacie aktivity pre budúce obdobia a to nielen pre  našu spoločnosť.

      Realizácia projektu plne preukázala opodstatnenosť naplánovaných aktivít a celého projektu. Napriek rôznym problémom, ktoré sa vyskytli počas štyroch rokov realizácie sa činnosť odborného tímu nezastavila a klientom bola poskytovaná neustále pomoc v ich zložitej finančnej situácii.

       Ďalšie fungovanie spoločnosti je však v plnej právomoci štátnych inštitúcií a ich štatutárnych zástupcov.

Fakultatívne položky:

1. Problémy zistené pri aplikácii

Pri realizácii projektu sa vyskytli dva veľké problémy:

A.   Nesúlad medzi platným zákonom a ŠSJN nebol na začiatku jednoznačne vymedzený, čo spôsobilo vyradenie skúsených zamestnancov z realizácie projektových aktivít. Proces nápravy trval pomerne dlho, ale spoločnými silami poskytovateľa a prijímateľ sa tento problém podarilo zvládnuť.

B.   Oveľa väčší problém nastal, keď v spoločnosti prebiehala kontrola z ÚPSVaR. Kontrola nadobudla nečakaný rozmer. Členky kontrolnej skupiny neovládali pravidla ŠSJN a nesprávne označili čerpanie NFP za duplicitné. Odmietli snahu o vysvetlenie problematiky a jednou vetou odmietli aj niekoľkostranové stanovisko projektového manažéra. Nakoľko svoje tvrdenia nevedeli preukázať, tak aj následné policajné vyšetrovanie bolo zastavené, ako neopodstatnené. Poskytovateľovi pomoci sme preukázali podpornou dokumentáciou vypracovanou počas celého projektového obdobia, nad rámec  výzvy, že každý cent z rozpočtu projektu bol čerpaný v súlade so ŠSJN. Tieto skutočnosti boli konštatované aj následnou finančnou kontrolou, ktorú sme požadovali vykonať.

2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Realizáciou projektu sa preukázala opodstatnenosť neustáleho školenia zamestnancov. Odovzdávanie praktických skúsenosti medzi jednotlivými strediskami a zamestnancami v spojitosti so supervíziou poskytovanou v pravidelných intervaloch bolo hnacou silou realizácie projektových aktivít.

 

 

 

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity