Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Zariadenie opatrovateľskej služby Remetské Hámre

Máte Vy, alebo Vaši príbuzní, dlhodobo zdravotné problémy, ktoré Vám neumožňujú dočasne sa postarať o seba samých?

Potrebujete dlhodobo zdravotne postihnutého príbuzného dočasne umiestniť, kým vyriešite svoje problémy?

Potrebujete zabezpečiť odbornú sociálnu rehabilitáciu po nečakanom zdravotnom postihnutí?

Ponúkame Vám vysokokvalifikované sociálne služby v  prekrásnom prostredí   Vihorlatských

pralesov a parkov v zariadení opatrovateľských služieb („ZOS“) ReSocia, n.o. Remetské Hámre.

 Naša filozofia

Odbornosť, ľudskosť a láskavý prístup k prijímateľom sociálnych služieb sú základným kameňom filozofie nášho zariadenia, ktoré vytvára nové životné štandardy pre ľudí odkázaných na dlhodobú pomoc v rôznych životných etapách. Odborný personál, so srdečným a citlivým prístupom, v spojení s výnimočným prostredím nášho zariadenia, je zárukou spokojnosti občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

 Ako sa možno stať prijímateľom sociálnej služby?

 Podľa § 36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, poskytovateľ poskytuje sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby prijímateľovi  t. j. plnoletej fyzickej osobe („FO“), ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby určenej rozhodnutím obce, kde má žiadateľ trvalé bydlisko. Rozsah poskytovania sociálnej služby obec určuje podľa sociálnej situácie a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  tohto zákona.

Na základe následne uzatvorenej zmluvy medzi prijímateľom a poskytovateľom, v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú tieto služby:

1.        odborné činnosti:

      a)       pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

b)      opatrovateľskú starostlivosť

c)      sociálne poradenstvo

d)   sociálnu rehabilitáciu

2.        obslužné činnosti:

a)      ubytovanie

b)      stravovanie

c)      upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

3.        utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení opatrovateľskej služby poskytovateľ zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť.

 

Prečo si vybrať naše sociálne služby?

 ü sme organizáciou, ktorá bola založená už v r. 2005 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb. V r. 2016 zaregistrovala Sociálna služba zariadenie opatrovateľských služieb funguje od r. 2016, od r. 2018 poskytuje túto sociálnu službu v obci Remetské Hámre,

ü prijímateľom sociálnych služieb je poskytovaná celodenná vyvážená strava z kvalitných čerstvých surovín pripravovaná vo vlastnej kuchyni. Ide o racionálnu stravu poskytovanú  5x denne, diabetická strava je poskytovaná 6x denne. Ak si to zdravotný stav vyžaduje,  je poskytovaná asistencia pri podávaní jedla v spoločnej jedálni alebo priamo v izbe prijímateľa SS.

ü zabezpečujeme pranie a žehlenie  vo vlastnej práčovni v nadštandardnom objeme,

ü na požiadanie zabezpečujeme kadernícke, manikérske a pedikérske služby,

ü samozrejmosťou je každodenná pomoc pri obliekaní, osobnej hygiene, zabezpečenie podávania liekov,

ü komplexná ošetrovateľská a lekárska starostlivosť je poskytovaná na základe zmluvy s poskytovateľom, podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov,

ü ak je potrebná návšteva u špecializovaného lekára, ochotne mu zabezpečíme odvoz a asistenciu.

 

Starostlivosť o pozitívny duševný stav a duchovný rozvoj

ü organizovanie spoločenských aktivít priamo v priestoroch zariadenia, spoločenské hry, ručné práce, spoločné čítanie,

ü prechádzky k jazeru,  pestovanie kvetov a byliniek,

ü možnosť účasti na svätých omšiach, po dohode sú zabezpečené  návštevy kňaza priamo v zariadení. V blízkosti sa nachádza  katolícky kostol.

 Kontakt: 056/628 3465

Sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Gejgušová  0907 208 641