Dňom 16. marec 2016 bola uzatvorená Zmluva o spolupráci medzi ReSociaou, n.o. a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o spolupráci.

Predmetom Zmluvy je spolupráca pri zabezpečení priebežných a súvislých odborných praxí študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach študujúcich študijný program Sociálna práca v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia počas letného semestra akademického roka 2015/2016.

Účelom praxe je rozvoj profesijných kompetencií študentov a konfrontácia ich teoretických poznatkov s praxou.

Za Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach Zmluvu podpísala pani prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka FF UPJŠ.