14.03.2017 bola v Tatranskej Kotline podpísaná Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č. OK-VYTA14032017

Predmetom tejto dohody je spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov akreditovaného Kurzu opatrovania za účelom rozvíjania ich praktických zručností a predpokladov pre opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej klienti ZOS) terénnou, ambulantnou a pobytovou formou sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ReSocia, n.o. (celý text dohody).