Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa podľa § 34 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o SS“) poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

 1. poskytuje
  1. ubytovanie,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 2. utvárajú podmienky na
  1. prípravu stravy,
  2. upratovanie,
  3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 3. vykonáva sociálna rehabilitácia.

Podľa novely zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v § 34 ods.5 zákona sa sociálna služba v zariadení podporovaného bývania poskytuje v bytovej budove najviac pre

 1. šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a
 2. dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.

Na základe prechodných ustanovení novely zákona sa kapacita už v zriadených ZpB nemení.  ZpB v Petrovciach má kapacitu 13 miest. Forma sociálnej služby §13 zákona je pobytová - ročná.

Sociálne poradenstvo

V rámci sociálneho poradenstva sú prijímateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Informácie o možnostiach riešenia problémov záujemcom v nepriaznivej sociálnej situácii, zároveň odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci prijímateľom, ich rodinným príslušníkom poskytuje sociálny pracovník.
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia sa poskytuje prijímateľom sociálnych služieb na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri samoobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách, ktoré poskytujú prijímateľom inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä prostredníctvom individuálnych plánov (IP).