Prijímanie do zariadenia a ukončenie poskytovania SS

 1. Občan sa môže stať prijímateľom sociálnych služieb (ďalej iba „PSS“) v zariadení podporovaného bývania po splnení podmienok:
  1. podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Adresuje sa na Úrad Vyššieho územného celku, odbor sociálnych vecí  (ďalej iba „Ú VÚC OSV“),
  2. lekárske posúdenie odkázanosti na sociálnu službu má byť kladne odsúhlasené na základe objektívneho posúdenia zdravotného stavu a stupňa odkázanosti žiadateľa o sociálnu službu  na Ú VÚC OSV,
  3. po posúdení stupňa odkázanosti (predchádzajúci bod) podá žiadateľ žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa pokynov Ú VÚC OSV.
 2. O poskytovaní sociálnych služieb a umiestňovaní občanov do Zariadenia podporovaného bývania ReSocia, n.o. Petrovce 1 rozhoduje riaditeľ ReSocia, n.o., na základe žiadosti Ú VÚC OSV, pričom berie do úvahy prípadný zoznam čakateľov o poskytovanie sociálnej služby.
 3. Úspešný žiadateľ o sociálne služby následne osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu uzatvorí s ReSocia, n.o. Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb, ktorá  sa uzatvára na dobu určitú resp. neurčitú, podľa rozhodnutia Ú VÚC OSV o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu)
 4. Úhrady za sociálne služby sa vypočítavajú ročne na základe oprávnených prevádzkových nákladov ZpB ReSocia, n.o.  a zohľadňujú sa vo výpočtovom liste úhrady za činnosti poskytované v zariadení podporovaného bývania. Výpočtový list tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a mení sa zmenou výšky vypočítaných oprávnených prevádzkových nákladov (OPN).  Postup výpočtu OPN, ktorý je stanovený zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, je pripravovaný vedením ReSocia, n.o. a je zverejnený na verejne prístupnom mieste v ZpB a na web stránke ReSocia, n.o..

Dôvody ukončenia poskytovania sociálnych služieb zo strany poskytovateľa

 1. prijímateľ porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,
 2. hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,
 3. prijímateľ sociálnych služieb alebo jeho zákonný zástupca požiada o predčasné ukončenie platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb,
 4. vypršaním obdobia platnosti uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, zánikom odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na sociálnu službu podporovaného bývania
 5. poskytovateľ sociálnych služieb stratí oprávnenie na pokračovanie v poskytovaní sociálnych služieb zariadenia podporovaného bývania,